FIL­MEN «22 JULY»»”

Dagsavisen - - Samfunn -

■ Drama­film av den bri­tis­ke re­gis­sø­ren Paul Gre­en­grass for Net­flix.

■ Had­de ver­dens­pre­miere un­der film­fes­ti­va­len i Ve­ne­zia 5. sep­tem­ber og norsk pre­miere på Net­flix 10. ok­to­ber.

■ Fil­men er ba­sert på for­fat­te­ren Ås­ne Sei­er­stads bok «En av oss». Fil­men føl­ger tre sam­men­vev­de his­to­ri­er – om over­le­ven­de som for­sø­ker å gjen­opp­byg­ge sine liv, om Nor­ges po­li­tis­ke le­del­se som for­sø­ker å sty­re lan­det gjen­nom kri­sen og om ter­ro­ris­tens ad­vo­ka­ter.

■ An­ders Da­ni­el­sen Lie spil­ler rol­len som An­ders Behring Brei­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.