Vel­kom­men

De Store Oppdagerne - - Forside -

Si­den menneskehetens opp­rin­nel­se har det lig­get i vår na­tur å ut­fors­ke: Hva gjem­mer seg bak fjel­le­ne? Hva er det på and­re si­den av ha­vet? Fin­nes det liv borten­for stjer­ne­ne? Histo­ri­en er full av ured­de men­nes­ker som gjen­nom sine fan­tas­tis­ke rei­ser og eks­pe­di­sjo­ner har kart­lagt hvert mins­te lil­le hjør­ne av klo­den – og det som be­fin­ner seg uten­for.

Mar­co Polo, Chris­top­her Co­lum­bus, Roald Amund­sen og Leiv Ei­riks­son er vel­kjen­te navn for de fles­te, og det med ret­te. I det­te bo­k­a­si­net får du imid­ler­tid også stif­te be­kjent­skap med noen av his­to­ri­ens mind­re kjen­te, men ikke desto mind­re im­po­ne­ren­de, opp­da­ge­re. Ibn Batt­uta, for ek­sem­pel, som vand­ret gjen­nom Afri­ka, Midt­østen og vi­de­re til Ki­na gjen­nom 30 år. El­ler hva med histo­ri­en om Fran­cis­co de Orel­la­na, den spans­ke con­qui­sta­do­ren som var den førs­te som seil­te ned Ama­zo­nas?

Dis­se pio­ne­re­ne, som gjen­nom utal­li­ge år­hund­rer har pres­set men­nes­kets tåle­evne til det yt­ters­te for å ut­fors­ke nye ho­ri­son­ter, slut­ter ald­ri å fa­sci­ne­re oss. God les­ning!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.