ALLE RETNINGER, BARE IKKE ØST

SJØVEIEN TIL ORI­EN­TEN

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

En rask titt på kar­tet vi­ser at før Suez­ka­na­len ble byg­get, så var det å rei­se til Ori­en­ten fra Euro­pa en lang og na­tur­skjønn rei­se for å få tak i re­gio­nens rik­dom­mer, sam­men­lig­net med det å rei­se på land­jor­den di­rek­te øst­over.

Ru­ten til lands had­de imid­ler­tid blitt pro­ble­ma­tisk å gjen­nom­føre. For­hol­det mel­lom den krist­ne Ves­ten og den islams­ke Øs­ten var langt fra venn­lig på 1400-tal­let, etter ge­ne­ra­sjo­ner med blo­dig strid igang­satt av kors­fa­rer­ne på opp­drag fra den ka­tols­ke kir­ken, som vil­le skaf­fe seg til­gang til de hel­li­ge lan­de­ne. Selv i ti­der med noen­lun­de fred var det pro­ble­ma­tisk å frak­te va­rer langs lande­vei­en, med mel­lom­menn som hånd­he­vet toll­av­gif­ter og pres­set opp pri­se­ne. Etter at den krist­ne byen Konstan­ti­no­pel falt i 1453, var det det Os­mans­ke ri­ket som styr­te den vik­ti­ge han­dels­ru­ten mot øst, kalt Silke­vei­en. Det ble ab­so­lutt nød­ven­dig å fin­ne en sjør­ute.

Opp­da­ger­ne reis­te til sjøs, og seil­te gjen­nom Her­kules­søy­le­ne og ut i det sto­re, ukjen­te in­tet. Når de så var ute i At­lan­ter­ha­vet had­de de to valg: de kun­ne ven­de ne­sen sør­over og run­de det som snart ble be­ryk­tet som Kapp det gode håp på sør­spis­sen av Afri­ka, el­ler de kun­ne dreie vest­over, der de, iall­fall i star­ten, ikke ante at det lå en helt ny ver­den og ven­tet på dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.