EN TAPT NA­SJON

PRESTE­KON­GEN JO­HAN­N­ES

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

En av de mer un­der­li­ge mo­ti­va­sjons­fak­to­re­ne bak noen av rei­se­ne på den­ne ti­den var le­gen­den om preste­kon­gen Johnan­nes. Han var en (tro­lig tvil­som) hers­ker over en tapt na­sjon med krist­ne som an­gi­ve­lig skul­le hol­de til et sted i øst, en­ten i In­dia el­ler Afri­ka. Por­tu­gals Hen­rik Sjø­fa­re­ren og Jo­han II trod­de beg­ge fullt og fast på le­gen­den, og hå­pet at de kun­ne fin­ne og byg­ge en al­li­an­se med det­te mys­tis­ke sam­fun­net. Om­rå­det ble se­ne­re snev­ret inn til å lig­ge i Etio­pia, som en kris­ten øy midt i et mus­limsk kart over na­sjo­ner fra 300-tal­let. En av Dias’ for­mål med eks­pe­di­sjo­nen i 1487-88 var å lete etter preste­kon­gen Jo­han­n­es. Jo­han II send­te også ut to opp­da­ge­re, Afon­so de Pai­va og Pêro da Co­vil­hã, som skul­le rei­se over land og lete etter det krist­ne konge­døm­met, mens de sam­ti­dig skul­le sam­le ge­o­gra­fisk etter­ret­nings­in­for­ma­sjon som kun­ne være nyt­tig i le­tin­gen etter en sjør­ute til Ori­en­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.