SLAGET PÅ MACTAN

SLÅTT MED BAMBUS

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

På Filip­pi­ne­ne kom­mu­ni­ser­te Ma­gel­lan med lo­ka­le ra­ja­er gjen­nom sin ma­lay­is­ke sla­ve En­ri­que. Fle­re høv­din­ger på øy­ene, der­iblant raja Humabon på Ce­bu, kon­ver­ter­te til kris­ten­dom­men. Til gjen­gjeld støt­tet Ma­gel­lan Humabon i en kran­gel med na­bo­en La­pu-la­pu, som var høv­ding på øya Mactan, og som nek­tet å kon­ver­te­re el­ler un­der­kas­te seg den spans­ke kon­gen.

Den 27. april 1521 reis­te 60 tungt be­væp­ne­de euro­pe­ere sam­men med en flå­te inn­fød­te bå­ter til Mactan, der La­pu-la­pu nok en gang nek­tet å an­er­kjen­ne Humabon og span­jo­le­nes myn­dig­het.

Satt opp mot 1500 kri­ge­re in­stru­er­te Ma­gel­lan – som skal ha vært for­nøyd med den fryk­ten hans over­leg­ne vå­pen­ar­se­nal av rif­ler, arm­brøs­ter, sverd og øk­ser skap­te – Humabon til å hol­de seg i bak­grun­nen, mens han vas­set i land med bare 49 mann for å an­gri­pe.

I et for­søk på å skrem­me øy­boer­ne, sat­te de fyr på fle­re hus, men det gjor­de La­pu-la­pus kri­ge­re ra­sen­de. I slags­må­let som fulg­te var euro­pe­er­ne ned­tyn­get av vå­pen, og Ma­gel­lan ble gjen­kjent og så­ret av et spyd som ble kas­tet. Han ble felt og ble om­rin­get og drept sam­men med fle­re and­re. Kap­tei­nen var nå død, og de over­le­ven­de trakk seg til­ba­ke til bå­te­ne sine.

Fle­re døds­fall kom da Humabon vend­te seg mot euro­pe­er­ne – mu­li­gens for å støt­te En­ri­que, som sjø­men­ne­ne nek­tet å slip­pe fri selv om Ma­gel­lan had­de gitt ord­re om å gjø­re det hvis han døde. Fle­re ble for­gif­tet un­der et fest­mål­tid, der­iblant Duar­te Bar­bo­sa og João Ser­rão, som had­de over­tatt le­del­sen av eks­pe­di­sjo­nen. Nå tok Se­bas­tián El­ca­no kom­man­do­en, og han be­ord­ret øye­blik­ke­lig av­rei­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.