5 SJØMANNSLIV

Li­vet til sjøs var hardt, og sjan­se­ne for å over­le­ve og fin­ne vei­en hjem var ikke sto­re.

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Li­vet om bord på et skip på den­ne ti­den var både ukom­for­ta­belt, usunt, far­lig og ens­for­mig. Man­ge eks­pe­di­sjo­ner var­te i fle­re år, og i lan­ge pe­rio­der var de ute på åpent hav, der over­nat­ting­sog ar­beids­for­hol­de­ne var sør­ge­li­ge og det dag­li­ge brød smak­te fælt. Vær og vind, hard di­si­plin, tran­ge for­hold og den all­tid til­stede­væ­ren­de skjør­bu­ken var sjø­man­nens fas­te føl­ge­svenn. Skipene var ofte be­man­net av en blan­ding av na­sjo­na­li­te­ter. I til­legg til span­jo­ler og por­tu­gi­se­re had­de Ma­gel­lans førs­te flå­te sjø­folk fra Hel­las, Si­ci­lia, Eng­land, Frank­ri­ke, Tysk­land og Nord-afri­ka. Det hers­ket et strengt hie­rar­ki på skipene, og mann­ska­pet ran­ger­te fra fat­ti­ge pa­sje­er (gut­ter helt ned i 8-års­al­de­ren, som ufør­te de mest slave­ak­ti­ge opp­ga­ve­ne) til fag­lær­te sjø­menn som styr­menn, båts­menn, ar­til­le­ris­ter, sne­k­ke­re og bar­be­re­re,

som også fun­ger­te som ski­pets ki­rurg og tann­lege. I til­legg var det lær­lin­ge­ne ( gru­me­tes) og ma­tro­se­ne ( ma­ri­neros).

2 MIL­LIO­NER

An­tal­let sjø­folk som tro­lig døde av skjør­buk mel­lom 1500 og 1800.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.