DAR AL-ISLAM

De Store Oppdagerne - - Ibn Battuta -

Mens han reis­te i det krist­ne, flerre­li­giø­se Ki­na og de ny­mus­lims­ke sam­fun­ne­ne, holdt Ibn Batt­uta seg for det mes­te in­nen­for en etab­lert, mus­limsk ver­den kalt Dar al-islam. Som ut­dan­net mus­lim ble han godt mot­tatt i alle na­sjo­ne­ne, og avan­ser­te nett­verk la godt til ret­te for han­del og rei­ser. Sto­re de­ler av Dar al-islam var frem­de­les i sjokk etter den fers­ke mon­gols­ke in­va­sjo­nen, som had­de skapt ii-kha­na­tet Per­sia, svek­ket Bag­dad og Da­mas­kus og flyt­tet mak­ten til Egypt.

1 TAN­GER Juni 1325

Ibn Batt­uta for­la­ter Ma­rok­ko på sin førs­te pi­le­grims­rei­se. Han an­kom­mer Egypt vår­en 1326, og be­sø­ker først Alex­and­ria og de­ret­ter Kai­ro.

2 DA­MAS­KUS Ra­ma­dan 1326

Han prøv­de å nå Mekka via Ni­len og Røde­ha­vet, men rei­ser til Da­mas­kus via He­bron, Je­ru­sa­lem og Bethle­hem.

3 MEKKA OG MESOPOTAMIA No­vem­ber 1326-27

Etter en må­ned i Mekka ut­fors­ker Ibn Batt­uta Mesopotamia, og be­sø­ker Bas­ra, Shi­raz, Tab­riz og Mosul. Han re­tur­ne­rer til Mekka og blir væ­ren­de der noen år.

4 MOGADISHU Ca. 1330

Han opp­le­ver Mo­ga­dis­hus glans­pe­rio­de, og le­ver i «en vold­somt stor by» full av han­dels­menn. Han føl­ger kys­ten av Øst-afri­ka til Kil­wa før han rei­ser til Mekka for tred­je gang.

5 KONSTAN­TI­NO­PEL 1332

Via Krim­halv­øya rei­ser Ibn Batt­uta langs Vol­ga sam­men med le­de­ren for Den gyl­ne hor­de, før han rei­ser sam­men med en av kha­nens ko­ner til Konstan­ti­no­pel, den gang en kris­ten by.

6 DEL­HI Ca. 1334

Han krys­ser den eu­ra­sis­ke step­pen og bor hos en mon­golsk le­der. De­ret­ter rei­ser Ibn Batt­uta til In­dia, der han ar­bei­der un­der den usta­bi­le Mu­hammad bin Tughluq, sul­tan i Del­hi.

7 KALIKUT 1341

Ibn Batt­uta rei­ser til Ki­na med ga­ver som skal over­brin­ges til kei­se­ren. Ka­ta­stro­fen ram­mer i Kalikut, der et uvær gjør at både skip og last for­li­ser.

8 MALDIVENE 1343-45

Lan­det har ny­lig kon­ver­tert og har be­hov for ut­dan­ne­de mus­li­mer som kan etab­le­re en ny or­den. Øy­na­sjo­nen ut­nev­ner Ibn Batt­uta til dom­mer, over­øser ham med ga­ver og sla­ver, og gjør det vans­ke­lig for ham å rei­se – helt til han inn­går ek­te­skap med fire kvin­ner, mis­bru­ker mak­ten og for­nær­mer gu­ver­nø­ren.

9 SØR­ØST-ASIA 1345

Han flyk­ter fra Maldivene og ut­fors­ker Cey­lon (Sri Lan­ka) og da­gens Bang­la­desh, der han mø­ter den be­røm­te sufi­mus­li­men Shah Jalal, før han fort­set­ter til Suma­tra, Malay­sia og Viet­nam på vei til Ki­na.

10 KI­NA 1345-46

Han går i land i Ch’uan-zhou, og ut­fors­ker de­ler av det mon­gol­se Ki­na, der­iblant Guangzhou, Fuzhou og Hangzhou, og rei­ser tro­lig langs Kei­ser­ka­na­len til Bei­jing for å møte kei­ser To­gon-temür fra yuan-dy­nas­ti­et (her hers­ker det en viss tvil). Han ser og be­skri­ver Den ki­ne­sis­ke mur.

11 ANDALUSIA 1349-50

Han re­tur­ne­rer fra Ki­na gjen­nom et Per­sia i opp­løs­ning, med svarte­dau­den i hæ­le­ne. Han tar en kort tur til Ma­rok­ko før han rei­ser til Andalusia for å kjem­pe for mus­lim­styr­te Gi­bral­tar, som er an­gre­pet av krist­ne styr­ker. Trus­se­len opp­hø­rer og han ut­fors­ker Gra­na­da-re­gio­nen i ste­det.

12 MA­LI 1351

Han krys­ser At­las-fjel­le­ne og Sa­ha­ra, og full­fø­rer sin rei­se gjen­nom den islams­ke ver­den med en tur til Ma­li. Der bor han hos Man­sa Su­lay­man og be­sø­ker Tim­buk­tu.

13 TAKADDA (NÅ AZELIK I NIGER) 1352

Han blir kalt hjem av sul­tan Abu Inan Fa­ris, og Ibn Batt­uta kom­mer hjem til Ma­rok­ko via Si­jil­ma­sa i en stor ka­ra­va­ne med 600 kvin­ne­li­ge sla­ver. I sep­tem­ber 1353 er han hjem­me for godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.