HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Jakten På Z -

Fawcett var en split­ten­de skik­kel­se som en­ten var ak­tet el­ler hå­net av de som fulg­te ham inn i hel­ve­te, det være seg i Ama­zo­nas el­ler i Flan­dern. Han ble til­delt RGS’ Foun­ders Me­dal, og blir ofte om­talt som oberst. Hans rik­ti­ge rang var imid­ler­tid oberst­løyt­nant. Elds­te sønn av Fawcett og hans tål­mo­di­ge kone Nina. Jack var en tro kopi av sin far og tok opp­ga­ven med opp­da­gel­se svært al­vor­lig. Han for­sa­ket kjøtt og al­ko­hol og sør­get for å ha god fy­sisk helse. Han had­de akku­rat fylt 22 da de for­svant i jun­ge­len. Rim­mel var sønn av en lege og noe mer brau­ten­de enn beste­ka­me­ra­ten Jack. Han holdt på å trek­ke seg fra eks­pe­di­sjo­nen før den star­tet, etter å ha for­els­ket seg hode­stups i en jen­te om­bord i ski­pet som frak­tet dem fra New York til Rio. Per­cys kone var hele ti­den en sterk for­sva­rer av ekte­man­nens eks­pe­di­sjo­ner (og se­ne­re hans etter­mæle), til tross for fle­re for­flyt­nin­ger rundt i Eng­land og USA og lan­ge pe­rio­der på fat­tig­doms­gren­sen. Hun var over­be­vist om at ekte­man­nen og søn­nen var i live i fle­re år etter at de for­svant.

PER­CY HARRISON FAWCETT JACK FAWCETT RA­LEIGH RIM­MELL NINA FAWCETT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.