KAP­TEIN COOKS TRED­JE REI­SE

De Store Oppdagerne - - James Cook -

Det er ikke til å unn­gå at Cooks sis­te rei­se er mest kjent for opp­da­gel­sen av Ha­waii, i til­legg til at han ble drept av inn­byg­ger­ne der. Etter man­ges me­ning er det der­imot den svært de­tal­jer­te kart­leg­gin­gen av Nord-ame­ri­kas nord­vest­li­ge kyst som er den sto­re opp­da­ge­rens størs­te bragd. Re­gist­re­rin­gen før­te til at kyst­lin­jen i Ca­na­da og Alas­ka kom inn på verdes­kar­te­ne for førs­te gang, og det var med på å mins­ke av­stan­den mel­lom grense­om­rå­de­ne i Den nye ver­den og Russ­land.

1 12. JULI 1776 Ply­mouth, Eng­land

Re­so­lu­tion set­ter seil fra Eng­land un­der Cooks kom­man­do. Han skal til­syne­la­ten­de ta med Omai hjem til Sel­skaps­ø­øy­ene og sei­ler via Te­ne­ri­fe til Ca­pe Town. Dis­covery, med Char­les Cler­ke som kap­tein, for­la­ter Eng­land i au­gust.

2 1. DE­SEM­BER 1776 Ca­pe Town

Re­so­lu­tion og Dis­covery for­la­ter Sør-afri­ka sam­men. Beg­ge skip har gjen­nom­gått re­pa­ra­sjo­ner, blant an­net kal­fat­ring (tet­ting).

3 26. JA­NU­AR 1777 Van Die­men’s Land (Tas­ma­nia)

Eks­pe­di­sjo­nen stop­per for å ta om­bord for­sy­nin­ger av tre­vir­ke, vann og mat. Mann­ska­pet mø­ter abori­gi­ne­re.

4 12. FE­BRU­AR 1777 Que­en Char­lot­te Sound, New Zea­land

Skipene sei­ler inn i en spent atmo­sfæ­re etter at fle­re av mann­ska­pet på for­ri­ge ekspedisjon ble drept av māo­ri­er (selv om Cook ikke var til ste­de). Han lø­ser opp stem­nin­gen ved å vise venn­lig­het og bli venn med an­gri­per­ne.

5 28. APRIL–JULI 1777 Venn­skaps­øy­ene (Ton­ga)

Etter å ha opp­da­get og stop­pet på øy­ene Man­gaia og Pal­mer­ston i det som i dag he­ter Cook-øy­ene,

skyl­les eks­pe­di­sjo­nen i land på Venn­skaps­øy­ene. Der får de en venn­lig og varm velkomst av lo­kal­be­folknn­gen, og blir der i fle­re må­ne­der.

6 12. AU­GUST 1777 Sel­skaps­øy­ene (Ta­hi­ti)

Etter at de en­de­lig har satt av Omai hjem­me (el­ler ihvert­fall i nabo­la­get), var Cooks førs­te del av opp­dra­get ut­ført. Han had­de imid­ler­tid gått glipp av et for­søk på Nord­vest­pas­sa­sjen i 1777 og kun­ne nyte vente­ti­den stil­le­hav­s­pa­ra­di­ser litt len­ger før han stev­net mot fry­se­ren.

7 18. JA­NU­AR 1778 Sand­wich­øy­ene (Ha­waii)

Cook og mann­ska­pet blir de førs­te euro­pe­er­ne som be­sø­ker øy­ene som i dag he­ter Ha­waii. Han kal­ler dem Sand­wich­øy­ene.

8 MARS 1778 Ca­pe Foul­weather, kys­ten av Ore­gon

Eks­pe­di­sjo­nen sier farvel til sol og var­me, og sei­ler over det nord­li­ge Stille­ha­vet. De an­kom­mer det ame­ri­kans­ke fast­lan­det midt i et for­fer­de­lig uvær.

9 APRIL–AU­GUST 1778 Kys­ten av Ca­na­da og Alas­ka

I fle­re må­ne­der tråk­ler Cook seg langs vest­kys­ten av det som i dag er Ca­na­da og Alas­ka. Han full­fø­rer en svært det­la­jert kart­leg­ging av kyst­lin­jen og le­ter etter en pas­sa­sje i nord inn i Be­ring­stre­det. De krys­ser Po­lar­sir­ke­len 11. au­gust 1778, men blir etter hvert tvun­get sør­over igjen av pakk­is.

10 2. OK­TO­BER 1778 Unalas­ka, Aleu­te­ne

Eks­pe­di­sjo­nen blir tvun­get til et opp­hold med nye re­pa­ra­sjo­ner og beg­ge skipene blir kal­fa­tret.

11 NO­VEM­BER–FE­BRU­AR 1778 Sand­wich­øy­ene (Ha­waii)

Skipene sei­ler sør­over for å unn­slip­pe vin­te­ren, og opp­da­ger først Maui på Sand­wich­øy­ene den 26. no­vem­ber. De går rundt den sto­re øya Ha­waii før de går i land i Kealake­kua Bay 17. ja­nu­ar 1779. Der blir de mot­tatt som gu­der. Det gode for­hol­det sur­ner imid­ler­tid, og de rei­ser fra øy­ene etter en må­ned. Etter et uvær som ska­der Re­so­lu­tion blir de tvun­get til å snu. Spen­nin­gen øker, og det en­der med et voldelig opp­gjør hvor Cook og fle­re and­re blir drept.

12 MARS-AU­GUST 1779 Det nord­li­ge Stille­han­vet og Tsjukot­ka-halv­øya i Russ­land

Un­der kap­tein Cler­kes kom­man­do gjør de nok et mis­lyk­ket for­søk på å fin­ne Nord­vest­pas­sa­sjen. Cler­ke dør i au­gust, og John Go­re og Ja­mes King får i opp­ga­ve å lede eks­pe­di­sjo­nen hjem via Ja­pan, Ma­cao og Ca­pe Town. De kom­mer hjem til Stor­bri­tan­nia i ok­to­ber 1780.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.