1400-tal­let I MAR­COS FOT­SPOR

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

Mar­co Pol­os his­to­ri­er in­spi­re­rer en reise­lys­ten ge­ne­ra­sjon len­ge etter hans død. Bo­ken blir sta­dig mer po­pu­lær, og på 1450-tal­let be­gyn­ner opp­da­ger­ne å føl­ge i hans fot­spor. Dis­se evne­ty­rer­ne bru­ker kart som er ba­sert på de som Polo-men­ne­ne tok med hjem fra Ki­na. Chris­top­her Co­lum­bus er så opp­rømt over hel­tens bok at han skri­ver no­ta­ter i mar­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.