HAR MAR­CO BARE KOKT DET SAM­MEN?

ER DET FRI FAN­TA­SI ?

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

Helt si­den den ble slup­pet i Ve­ne­zia har Mar­co Pol­os rei­ser vært gjen­stand for strid. Le­ser­ne på 1200-tal­let ble for­bløf­fet over at det fan­tes høy­ere kul­tu­rer i øst, men mo­der­ne his­to­ri­ke­re har ikke fun­net grunn til å be­stri­de his­to­ri­ens sann­fer­dig­het. For noen er det gans­ke spe­si­elt at for­fat­te­ren ikke nev­ner Den ki­ne­sis­ke mur el­ler te­drik­king. Han hev­der også at det sto et slag mens han var der, selv om det skjed­de tre år tid­li­ge­re og nav­net hans ikke er nevnt i ki­ne­sis­ke do­ku­men­ter fra den ti­den. Det er imid­ler­tid lett å for­kla­re, si­den Mar­co sann­syn­lig­vis fikk til­delt et an­net navn der.

Det fin­nes man­ge be­vis som støt­ter ham også, si­den han for­tel­ler om utal­li­ge dyr, plan­ter, bruk av pa­pir­pen­ger og man­ge de­tal­jer fra den tids­epo­ken. For de fles­te av da­gens his­to­ri­ke­re er det he­vet over en­hver tvil at Mar­co Polo tje­neste­gjor­de ved Kublais hoff. Selv om his­to­rie­ne har fått et visst ro­man­tisk preg, er de ba­sert på sann­he­ten. Det som fak­tisk blir dis­ku­tert, er hvor mye Mar­co selv opp­lev­de, og hvor mye som var ba­sert på be­skri­vel­ser fra and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.