NED­TEL­LING

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

Det var man­ge en­kelt­stå­en­de ele­men­ter som var tes­tet før Apollo-fer­de­ne, der­iblant det utro­lig in­tri­ka­te dok­king­sys­te­met som kob­let kom­man­do- og ser­vice­mo­du­len (CSM) sam­men med måne­mo­du­len (LM), slik at ast­ro­nau­te­ne kun­ne vand­re mel­lom dis­se to. Det var li­ke­vel man­ge full­sten­dig ukjen­te fak­to­rer – spe­si­elt i de sis­te trin­ne­ne av lan­dings­pro­ses­sen når LM ble tes­tet i måne­land­ska­pet for førs­te gang – og svært små feil­mar­gi­ner.

1 KLOK­KEN 13:32 (UTC), 16. JULI 1969 Tid etter ut­sky­ting: 0 ti­mer; Ken­ne­dy Space Cen­ter, Mer­ritt Is­land, Flo­ri­da, USA

Apollo 11 sky­tes ut med en Sa­turn V-ra­kett fra start­ram­pe 39A, og sen­des i bane rundt jorden. Trinn en og to slip­pes fra etter hvert som de re­spek­ti­ve driv­stoff­tan­ke­ne tøm­mes.

2 16:16:16 (UTC) Tid etter ut­sky­ting: 2 ti­mer og 44 mi­nut­ter; 1,5 run­der rundt jorden

Trinn tre fy­res opp. Det set­ter i gang ut­skyt­ning mot må­nen og sen­der Apollo 11 på rik­tig kurs.

3 16:46:00 (UTC) Tid etter ut­sky­ting: 3 ti­mer og 14 mi­nut­ter

CSM Co­lum­bia løs­nes med be­hol­de­ren som inne­hol­der måne­mo­du­len, ro­te­rer 180 gra­der og kop­les sam­men med Ør­nen. Det dan­nes en slu­se som kan trykk­set­tes, hvor ast­ro­nau­te­ne kan gå mel­lom de to mo­du­le­ne (en øvel­se som Arm­s­trong og Ald­rin ut­før­te 18. juni). Far­tøy­et fort­set­ter sin ferd mot må­nen, mens den gjen­væ­ren­de de­len av ra­ket­ten dum­pes og sen­des i bane rundt so­len.

4 17:21:50 (UTC), 19. JULI Tid etter ut­sky­ting: 75 ti­mer og 50 mi­nut­ter

Apollo 11 er nå bak må­nen og mid­ler­ti­dig uten kon­takt med ope­ra­sjon­s­en­tra­len. De to førs­te inn­sky­tin­ge­ne mot måne­ba­nen fin­ner sted, og ser­vice pro­pul­sion-sys­te­met (SPS) fy­res av i 357,5 se­kun­der for å sky­te far­tøy­et inn i bane rundt må­nen.

5 17:44:00 (UTC), 20. JULI Tid etter ut­sky­ting: 100 ti­mer og 12 mi­nut­ter

Arm­s­trong og Ald­rin går inn i måne­mo­du­len og sjek­ker alt for sis­te gang før de to far­tøy­ene kob­les fra hver­and­re. Collins ser etter ska­der på Ør­nen fra plas­sen sin i CSM, og ned­stig­nin­gen til må­nens over­fla­te star­ter.

6 20:17:40 (UTC) Still­he­tens hav på må­nen

Ør­nen lan­der en­de­lig etter en be­gi­ven­hets­rik ned­stig­ning der fle­re alar­mer ble ut­løst. Måne­mo­du­len bom­met på lan­dings­ste­det med fle­re kilo­me­ter, slik at Arm­s­trong måt­te sty­re halv­ma­nu­elt for å unn­gå en stein­røys.

7 21:34:00 (UTC), 21. JULI Tid etter ut­sky­ting: 128 ti­mer og 3 mi­nut­ter, i bane rundt må­nen

Etter 21 ti­mer og 36 mi­nut­ter på må­nen fy­res måne­mo­du­lens opp­sky­tings­mo­tor i gang og Ør­nen flyr ut i bane rundt må­nen, der den kop­les sam­men med Co­lum­bia i dens 27. run­de.

8 00:01:01 (UTC), 22. JULI Tid etter ut­sky­ting: 132 ti­mer, i bane rundt må­nen

Ør­nen dum­pes og en 150 se­kun­der lang av­fy­ring i SPS sen­der Co­lum­bia hjem­over. En ny av­fy­ring fin­ner sted 150 ti­mer og 30 mi­nut­ter etter ut­sky­ting.

9 16:21:13 (UTC), 24. JULI Tid etter ut­sky­ting: 195 ti­mer, 18 mi­nut­ter og 35 se­kun­der, i Stille­ha­vet

Kom­mando­mo­du­len løs­nes en­de­lig fra ser­vice­mo­du­len, og 36 mi­nut­ter se­ne­re enn plan­lagt sky­tes mann­ska­pet på Apollo 11 gjen­nom jor­dens atmo­sfæ­re. Kom­mando­mo­du­len har fall­skjer­mer som re­du­se­rer far­ten, og den lan­der i Stille­ha­vet med et plask ved 13°19’nord 169°9’vest. Det er 380 kilo­me­ter sør for det svært av­si­des­lig­gen­de John­s­ton-atol­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.