HISTO­RI­EN OM APOLLO

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

25. mai 1961, idet rom­kapp­lø­pet vir­ke­lig be­gyn­te for al­vor, er­klær­te pre­si­dent Ken­ne­dy til kon­gres­sen at ame­ri­ka­ner­ne vil­le lan­de med men­nes­ker på må­nen in­nen ti år. Han lev­de ikke len­ge nok til å opp­le­ve det, men han fikk rett. Pro­ject Apollo var NASAS tred­je be­man­ne­de rom­pro­gram, og det fikk en gru­som start. De førs­te suk­ses­se­ne med ube­man­ne­de ra­ket­ter ble over­skyg­get av en be­man­net rom­ferd som ald­ri fant sted. 27. ja­nu­ar 1967 ble tre av NASAS top­past­ro­nau­ter – Vir­gil Gris­som, Ed­ward Whi­te og Ro­ger Chaffee – drept i en ka­bin­brann un­der en opp­sky­tings­øvel­se ved Ca­pe Ken­ne­dy. På fore­spør­sel fra men­ne­nes en­ker ble nav­net Apollo 1 re­ser­vert for dem.

NASA er­kjen­te svak­he­te­ne og stram­met inn på ru­ti­ne­ne, og de nes­te opp­skyt­nin­ge­ne, der de tes­tet drifts­ka­pa­si­te­ten for kom­man­do- og ser­vice­mo­du­len (CSM), var ube­man­ne­de. Det var ikke før 11. ok­to­ber 1968 at Apollo 7 tok av, med Wal­ly Schir­ra, Donn Ei­sele og Wal­ter Cun­ning­ham om­bord. De skul­le full­fø­re en 11 da­ger lang rom­ferd i bane rundt jorden. Måne­mo­du­len (LM) var ikke klar da Apollo 8 ble skutt opp i de­sem­ber 1968, men Frank Bor­man, Jim Lo­vell og Wil­liam An­ders ble de førs­te men­nes­ke­ne som gikk i bane rundt må­nen.

I mars 1969 ble måne­mo­du­len tes­tet i Apollo 9. Ja­mes Mcdi­vitt, Da­vid Scott og Rus­sell Schweick­art ut­før­te sam­men­fø­rings- og kop­lings­ma­nø­ve­re, og Schweick­art tes­tet i til­legg hjer­te-lun­ge-sys­te­met som skul­le bru­kes ved ak­ti­vi­te­ter uten­for rom­far­tøy­et. På Apollo 10-fer­den i mai 1969 brak­te Tho­mas Staf­ford, John Young og Eu­ge­ne Cer­nan måne­mo­du­len så nært som 15 kilo­me­ter fra måne­over­fla­ten, og i juli sam­me år var alt klart for at Arm­s­trong, Ald­rin og Collins kun­ne ska­pe his­to­rie med sitt gi­gan­tis­ke sprang for men­nes­ke­he­ten.

Etter suk­ses­sen med Apollo 11 ble enda ni måne­fer­der plan­lagt med Sa­turn-ra­ket­te­ne, men tre av dis­se ble tor­pe­dert av bud­sjett­kutt. Seks av dem ble der­imot gjen­nom­ført, og alle uten­om Apollo 13 var vel­lyk­ke­de. Her eks­plo­der­te en ok­sy­gen­tank og ska­det CSM-EN, og mann­ska­pet ble tvun­get til­ba­ke til jorden med måne­mo­du­len som red­nings­flå­te. Nok en gang ble pro­gram­met satt på vent mens sik­ker­he­ten ble ut­re­det. Yt­ter­li­ge­re fire rom­fer­der ble imid­ler­tid gjen­nom­ført, selv om Nixon prøv­de å hind­re det. Til sam­men 12 menn har gått på må­nen mel­lom 1969 og 1972, og på de tre sis­te rom­fer­de­ne har Lu­nar Ro­ving Ve­hicle (LVR) – også kalt må­ne­vog­nen – også kjørt rundt der oppe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.