LANDSKAPET

De Store Oppdagerne - - Mallory And Irvine -

Vei­en til top­pen av Eve­rest via North Col ble etab­lert av Mallory, Bul­lock og Whe­e­ler i 1921, og er fort­satt ho­ved­ruta fra Ti­bet­si­den (selv om ruta via den sør­øst­li­ge ryg­gen fra Ne­pal er mye mer po­pu­lær). Det vans­ke­ligs­te punk­tet på nord­ryg­gen er det be­ryk­te­de trinn to, et fjell­par­ti som er rundt 50 me­ter høyt og der de sis­te fem me­ter­ne er bort­imot lodd­ret­te. På hav­nivå kan de mest er­far­ne klat­rer­ne kla­re å kom­me seg opp, men på 8 610 me­ter blir den et enormt hin­der. Om Mallory klar­te en slik bragd i 1924 er fort­satt svært om­dis­ku­tert.

1 MARS 1924 Dar­je­eling, In­dia

Mem­bers of the 1924 Bri­tish Mount Eve­rest expe­dition as­sem­ble, enga­ge around 150 por­ters, and be­gin the long walk in, through Sik­kim towards Ti­bet. Tra­vel­ling in two groups, they re­trace the foot­steps of ear­li­er expe­ditions, traipsing through snowy pas­ses east of Kan­chen­jun­ga, then tra­cing the Ri­ver Arun val­ley to Rong­buk val­ley, which le­ads to the North Face of Eve­rest.

2 APRIL Ti­bet

Etter å ha pas­sert gjen­nom Ya­tung og Pha­ri Dzong de­ler grup­pen seg, og ho­ved­de­len fort­set­ter langs den etab­ler­te ru­ten til Kham­pa Dzong, mens eks­pe­di­sjo­nens le­der ge­ne­ral Char­les Bruce og et mind­re team prø­ver å fin­ne en al­ter­na­tiv, let­te­re rute. De sam­les igjen og fort­set­ter gjen­nom Shel­kar Dzong, og kom­mer en­de­lig til Rong­bukk­los­te­ret i nær­he­ten av den plan­lag­te basecam­pen 28. april.

3 TID­LIG I MAI Etab­le­ring av basecam­per

Etter en for­sin­kel­se på grunn av snø­vær blir camp I (basecamp), camp II og camp III (frem­skutt basecamp) reist på 5 400, 6 000, og 6 400 me­ter. 15. mai gjen­nom­fø­rer en lama ved Rong­buk-klos­te­ret en pu­ja-se­re­mo­ni, der han ber fjel­lets gud­dom om vel­sig­nel­se og trygg ferd for tinde­be­sti­ger­ne.

4 SENT I MAI Camp IV

20. mai star­ter team­et å fes­te tau på til­komst­ru­ten til North Col. Camp IV blir etab­lert på 7000 me­ter 21. mai. Un­der en hard snø­storm blir John de Vars Hazard og 12 bæ­re­re sit­ten­de fast i camp IV. Hazard tar med seg åtte bæ­re­re ned, mens res­ten blir red­det av Nor­ton, Mallory og So­mer­vell. Hele eks­pe­di­sjo­nen gjør re­trett til­ba­ke til basecamp for å for­be­re­de seg på et for­søk på å nå top­pen.

5 1.–2. JUNI Førs­te for­søk på top­pen (uten ok­sy­gen)

Med ni bæ­re­re star­ter Mallory og Geoffrey Bruce klatre­tu­ren opp North Col. De blir pep­ret av kraf­ti­ge vin­der som svei­per på tvers av nord­veg­gen, og fire bæ­re­re dum­per ut­sty­ret og snur. De and­re etab­le­rer camp V på 7 700 me­ter, men nes­te dag er det tre bæ­re­re til som nek­ter å fort­set­te, og for­sø­ket blir av­brutt.

6 2.–4. JUNI And­re for­søk på top­pen (uten ok­sy­gen)

Nor­ton og So­mer­vell klat­rer for­bi Mallorys og Bruces team som er på vei ned, og over­nat­ter i camp V. Nes­te dag, med ut­styr fra bæ­rer­ne, etab­le­rer de camp VI på 8 170 me­ter. Klok­ken 06.40 star­ter de tu­ren mot top­pen. So­mer­vell blir syk etter å ha krys­set nord­veg­gen, men Nor­ton fort­set­ter ale­ne, og klat­rer opp kløf­ten som nå har fått hans navn. Han set­ter der­med høyde­re­kord på 8570 me­ter før han snur bare 280 me­ter un­der top­pen.

7 5.–8. JUNI Tred­je for­søk på top­pen (med ok­sy­gen)

Mallory had­de tatt seg raskt til­ba­ke til camp III for å hen­te ok­sy­gen, og had­de i all hast be­stemt at han vil­le gjø­re et nytt for­søk sam­men med Irvine. 5. juni var han til­ba­ke i camp IV sam­men med sin unge part­ner og fem bæ­re­re. De når camp V nes­te dag og camp VI 7. juni. Der­fra sen­des de gjen­væ­ren­de bæ­rer­ne ned med en be­skjed til Odell, som ven­ter i camp V. Klok­ken 12. 50 8. juni ob­ser­ve­rer Odell Mallory og Irvine idet de klat­rer det som han an­tar er trinn to. De to men­ne­ne blir ald­ri sett i live igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.