2 HVEM REIS­TE HVOR, OG NÅR?

Øst el­ler vest - pio­ne­re­ne skap­te sjør­u­ter over hele ver­den.

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Selv om John Ca­bot, som ble spon­set av den en­gels­ke kon­gen, var den førs­te euro­pe­er­en som be­søk­te Nord-ame­ri­ka etter vi­kin­ge­ne, var det Spa­nia og Por­tu­gal som do­mi­ner­te i ut­fors­kin­gen av ver­dens­ha­ve­ne på 1400-tal­let. Det som opp­tok de førs­te en­gels­ke opp­da­ger­ne var le­tin­gen etter en nord­vest­lig rute til Asia, og ikke ko­lo­ni­se­ring. For Spa­nia og Por­tu­gal var erob­ring ho­ved­må­let med de førs­te sjø­rei­se­ne. Mind­re enn 50 år etter Co­lum­bus’ land­gang i Ka­ri­bi­en had­de span­joele­ne erob­ret tre im­pe­ri­er, der­iblant az­te­ker­ri­ket, og de had­de sendt enor­me rik­dom­mer hjem til Spa­nia. Der­for er det kan­skje ikke så vans­ke­lig å for­stå at spanske­kon­gen glade­lig spon­set inn­sat­sen til de førs­te sjø­fa­rer­ne.

100 An­tal­let span­jo­ler som Cor­tés treng­te for å erob­re den enor­me az­te­ker­ho­ved­sta­den Te­noch­tit­lan i 1519.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.