HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

NEIL ARM­S­TRONG

Arm­s­trong var tid­li­ge­re ja­ger­pi­lot i ma­ri­nen og en svært er­fa­ren ast­ro­naut. Han var le­der for Ge­mi­ni VIIIrom­fer­den i 1966, og le­der på Apollo 11. Han vil for all­tid bli hus­ket som det førs­te men­nes­ket på må­nen.

ED­WIN «BUZZ» ALD­RIN

Ald­rin var også ve­te­ran fra Ge­mi­ni. Måne­mo­dul­pi­lo­ten fra Apollo 11 er en dypt re­li­giøs mann, og han holdt en pri­vat natt­verd like etter måne­lan­din­gen. Han slo til en kon­spi­ra­sjons­teo­re­ti­ker etter at han ble ut­ford­ret til å sver­ge på at måne­lan­din­gen ikke var falsk.

MICHAEL COLLINS

Som pi­lot i kom­man­do­mo­du­len var Collins ale­ne i bane rundt må­nen i 21 ti­mer mens kol­le­ga­ene ut­fors­ket må­nens over­fla­te. Collins la­get det be­røm­te em­ble­met for Apollo 11-rom­fer­den, med en ørn som lan­der på må­nen med en oli­ven­gren.

STEVE BALES

Bales var guidan­ce offi­cer (GUIDO) un­der Apollo 11s måne­lan­ding. Han måt­te ta en øye­blik­ke­lig av­gjø­rel­se om hvor­vidt lan­din­gen måt­te av­bry­tes da data­ma­ski­ne­nes alar­mer i Ør­nen be­gyn­te å ly­se bare se­kun­der fra døds­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.