Al­ler­gi­er

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Kan vis­se hunde­ra­ser vir­ke­lig pas­se for al­ler­gi­ke­re? Sva­ret er ja … og nei. «Hunde­al­ler­gi» er i vir­ke­lig­he­ten et tem­me­lig upre­sist ord. Før du vur­de­rer å gå til an­skaf­fel­se av en hund, må du fin­ne ut om du er al­ler­gisk mot hå­ret, spyt­tet el­ler uri­nen. Er du al­ler­gisk mot hunde­spytt og le­gen sier du kan skaf­fe deg en hund, kan du be ditt lo­ka­le om­plas­se­rings­sen­ter om å være på ut­kikk etter en vok­sen hund som ikke slik­ker. Det fin­nes også man­ge hun­der som nes­ten ikke røy­ter.

ELD­RE HUN­DER

Hvis det er spyt­tet du rea­ge­rer på, tren­ger du en mo­den hund med etab­ler­te og ak­sep­tab­le slikke­va­ner – i mot­set­ning til en valp som in­stink­tivt slik­ker på alt og al­le og ennå ikke har ut­vik­let en fast adferd. Pass på å vas­ke hen­de­ne når du har klap­pet el­ler lekt med hunden, sær­lig hvis du har tatt i noe som hunden har hatt i mun­nen.

LITERØYTENDE HUN­DER

In­gen hun­der er 100 pro­sent al­ler­gi­sik­re, men er du al­ler­gisk mot hunde­hår, kan det være at du tå­ler en hund som røy­ter lite. Det fin­nes fle­re sli­ke ra­ser, blant and­re bed­ling­ton­ter­ri­ere, pud­ler og schnau­ze­re. Dis­se er dek­ket av noe som min­ner mer om hår enn om pels, og røy­ter der­for mind­re enn and­re. Si­den hå­ret vokser hele ti­den, må de stus­ses ofte.

BLANDINGSHUNDER

Man­ge blandingshunder der en av de literøytende ra­se­ne inn­går i blan­din­gen, kan også egne seg for al­ler­gi­ke­re. For ek­sem­pel røy­ter de fles­te pud­del­blan­din­ger lite. Da­gens trend med «de­sig­ner­hun­der» har gitt opp­hav til et vell av nye pud­del­blan­din­ger med navn som cockapoo, jack­apoo, poog­le, la­bra­dood­le og cocka­doodle­doo (den sis­te er mu­li­gens vårt eget på­funn).

NAKENHUNDER

Man­ge al­ler­gi­ke­re kan også tri­ves godt med hår­løse ra­ser som ame­ri­kansk na­ken­ter­ri­er el­ler ki­ne­sisk na­ken­hund. Ikke over­ras­ken­de får dis­se hun­de­ne lett pro­ble­mer i kaldt kli­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.