Nød­ven­di­ge inn­kjøp

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Stikk inn­om din lo­ka­le dyre­bu­tikk el­ler be­still på net­tet, så du har det vik­tigs­te ut­sty­ret før du får hunden i hus. Den vil tren­ge en god seng og et sett med sine egne mat­skå­ler. Du vil tren­ge noe grunn­leg­gen­de trim­me­ut­styr, for ek­sem­pel en god

Hunden skal all­tid gå med hals­bånd som er til­pas­set den, både in­ne og ute. Et bånd er helt nød­ven­dig for mo­sjon og tre­ning. Både bånd og hals­bånd fin­nes i man­ge uli­ke ut­for­min­ger og ma­te­ria­ler. børs­te og en fin- el­ler grov­tan­net kam, av­hen­gig av hvor lang pels hunden har. Lek er vik­tig for al­le hun­der, så kjøp noen leker den kan ha som at­spre­del­se. Sist, men ikke minst: Du tren­ger bånd, hals­bånd og Id-brikke. BÅND OG HALS­BÅND

SENGFlette­kur­ver og stoff­kur­ver kan ta seg fint ut i hu­set, men husk at de nep­pe er like de­ko­ra­ti­ve etter at hunden har tyg­get på dem i noen da­ger. Velg hel­ler en kurv i plast hvis du tror hunden kom­mer til å tyg­ge på den, og det vil den nes­ten helt sik­kert gjø­re hvis det er en valp.

Bønne­sek­ker er supre for­di de er be­ha­ge­li­ge, let­te og hol­der på kropps­var­men. Ofte har de prak­tis­ke trekk som lett kan tas av og vas­kes. En bønne­sekk kan være en strå­len­de eks­tra­seng hvis hunden li­ker å hol­de deg med sel­skap mens du job­ber på hjemme­kon­to­ret el­ler kjøk­ke­net. BØNNE­SEKK

ID- BRIKKEEn brikke med te­le­fon­num­me­ret ditt bør all­tid være fes­tet til hals­bån­det slik at du kan få hunden trygt til­ba­ke om den skul­le bli borte for deg.

BUREt bur er ikke ab­so­lutt nød­ven­dig, men det kan gi hunden en fø­lel­se av vel­være og trygg­het. Det bør ha en be­ha­ge­lig, tyg­ge­sik­ker matte der hunden kan lig­ge, og en vanns­kål el­ler -dis­pen­ser. Det må være stort nok til at hunden kan rei­se seg og snu seg rundt uten pro­ble­mer.

SKÅ­LERMat- og vanns­kå­ler fin­nes i et stort ut­valg ma­te­ria­ler og stør­rel­ser. Skå­ler av rust­fritt stål med gummi­kant ne­derst for å hind­re at de sklir er prak­tis­ke, men for sto­re, ener­gis­ke hun­der er sann­syn­lig­vis en tung ke­ra­mikk­skål et bed­re valg. Velg en skål som pas­ser til hun­dens stør­rel­se.

Me­tall­kam­mer og -børs­ter er bra til å fjer­ne flo­ker fra leng­re pels, mens en my­ke­re børs­te er nød­ven­dig til en kort­hå­ret hund. Pass på at børs­te­ne du bru­ker, er rik­ti­ge til hun­dens pels. TRIM­ME­UT­STYR

TYGGELEKERHun­der kan more seg med tyggeleker i time­vis. Pass på at tyg­ge­le­ke­ne du vel­ger, har pas­se stør­rel­se for hunden din og ikke ut­gjør noen kvel­nings­fare. Hun­der els­ker pipe­le­ker, men hvis hunden din er en eks­tra en­tu­si­as­tisk pipe­leke­els­ker, bør du kan­skje – for din men­ta­le hel­ses skyld – be­gren­se slik lek til å fore­gå uten­dørs el­ler i en kor­te­re pe­rio­de hver dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.