Id-brikke og mikrochip

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Ha­gen din er kan­skje ikke så røm­nings­sik­ker som du trod­de, el­ler noen kan glem­me å luk­ke por­ten, og det tar ikke man­ge se­kun­de­ne for en hund å kom­me seg ut på gata der fa­re­ne lu­rer. Kan­skje noen fin­ner hunden din, men de kan ikke kon­tak­te deg hvis de ikke vet hvem du er. Der­for er det vel­dig vik­tig at du fes­ter en so­lid IDbrik­ke på hals­bån­det til hunden der te­le­fon­num­me­ret ditt er inn­gra­vert. Men brik­ker kan fal­le av, så det er også nød­ven­dig at du ut­sty­rer hunden med en mikrochip. Da kan en dyre­kli­nikk skan­ne chi­pen og fin­ne in­for­ma­sjo­nen de tren­ger for å få tak i deg. Hvis hunden din al­le­re­de har en chip når du får den, må du sør­ge for at in­for­ma­sjo­nen i re­gis­te­ret stem­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.