Adop­ter en blan­ding

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når folk snak­ker om hun­der, ten­ker de ofte på uli­ke ra­ser, og det er for­ståe­lig med tan­ke på de utal­li­ge ra­se­ne som fin­nes. Men sam­ti­dig får sta­dig fle­re øyne­ne opp for for­de­le­ne med å ha en blan­dings­hund. Blandingshunder har en tendens til å være gen­etisk sun­ne­re enn rase­hun­der. Det be­tyr bed­re helse og livs­kva­li­tet for hunden og la­ve­re ut­gif­ter til dyr­lege for ei­e­ren. Blandingshunder har ofte en mer av­run­det ka­rak­ter enn rase­hun­der og mang­ler den til ti­der nær­mest ma­nis­ke ad­fer­den til hun­der som er av­let fram for spe­si­el­le for­mål gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ner. De har ofte en unik per­son­lig­het med farge­kom­bi­na­sjo­ner og fy­sis­ke trekk man ikke fin­ner hos and­re hun­der. De er vir­ke­lig noe for seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.