Kjenn din hund: san­se­ne

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

For å For­stå litt å mer av hun­dens opp­før­sel må du først set­te deg inn i hvor­dan hunden ser ver­den – el­ler sna­re­re luk­ter den, si­den lukte­san­sen er hun­dens de­si­dert vik­tigs­te sans. Hun­der får in­for­ma­sjon om and­re hun­der (og men­nes­ker), også fø­lel­se­ne de­res, gjen­nom lukt. Hør­se­len er den nest vik­tigs­te san­sen, og hun­der kan lo­ka­li­se­re en lyd­kil­de mye ras­ke­re enn men­nes­ker. Sy­net kom­mer på tredje­plass, selv om hun­dens natt­syn og evne til å opp­fat­te be­ve­gel­se er mye bed­re enn men­nes­kets. Hun­dens gode san­ser for­kla­rer man­ge av dens «su­per­ev­ner »: Hvor­dan vet hunden at det er jeg som kjø­rer inn på gårds­plas­sen? Hvor­dan vet den at jeg fø­ler meg uvel?

LUKTE­SAN­SEN

Det er vans­ke­lig for oss å fore­stil­le oss hvor god lukte­sans hun­de­ne har. Av­hen­gig av type hund kan den være fle­re tu­sen gan­ger så god som vår. Om­rå­det som be­hand­ler lukt i hun­dens hjer­ne, er 40 gan­ger så stort som hos oss. Hun­der bru­ker lukte­san­sen til å fin­ne mat og ut­fors­ke ukjen­te gjen­stan­der. Ved å snu­se på hver­and­res pels, munn og sær­lig kjønns­or­ga­ner får hun­der in­for­ma­sjon om hvor den and­re hunden har vært, hva den har spist, og hva slags hu­mør den er i. Ny­ere forsk­ning ty­der på at hun­der er i stand til å luk­te syk­dom­mer, som vis­se ty­per kreft, hos men­nes­ker.

HØR­SE­LEN

Hun­dens hør­sel er helt over­le­gen vår egen. Men­nes­ker opp­fat­ter lyd i om­rå­det 20–20 000 hertz (av­hen­gig av al­der), mens hun­der opp­fat­ter ly­der i om­rå­det 40–60 000 hertz. Det er der­for vi ikke kan høre hunde­fløy­ter, som har ly­der over 20 000 hertz. Dess­uten kan hun­der høre ly­der over stør­re av­stan­der enn oss, og de skjel­ner mye bed­re mel­lom uli­ke lyd­kva­li­te­ter – hunden vil­le gjen­kjent ly­den av bi­len din selv om al­le na­bo­ene had­de sam­me mer­ke og mo­dell! Hunde­øre­ne kan be­ve­ges se­pa­rat, og de kan nær­mest umid­del­bart be­stem­me hvor en lyd kom­mer fra.

SY­NET

Hun­dens syn er skar­pest i halv­ly­set ved skum­ring og dag­gry, som er ti­den vill­hun­der jak­ter på, og det er sær­lig ut­vik­let for å opp­fat­te be­ve­gel­se. Øyne­ne er plas­sert slik at de har et bredt syns­felt med godt sam­syn i et re­la­tivt smalt om­rå­de i midt­en ( hun­dens sam­syn er om­trent halv­par­ten av men­nes­kets). Hun­der ser hel­ler ikke far­ger på sam­me måte som vi gjør. Forsk­nings­re­su­la­ter ty­der på at de ser far­ger i for­skjel­li­ge ny­an­ser av blått, grått og gult. Oran­sje, gule og grøn­ne leker vil få sam­me far­ge som gres­set for en hund. Det vil være let­te­re for den å få øye på en blå leke.

BE­RØ­RING

Hun­der blir født døve og blin­de, og den fan­tas­tis­ke lukte­san­sen ut­vik­ler seg først etter en uke el­ler to. Be­rø­rings­san­sen er den førs­te som blir ut­vik­let, da mo­ren slik­ker val­pe­ne og kjær­teg­ner dem med snu­ten. Hele krop­pen er dek­ket av føl­som­me nerve­cel­ler, og over øyne­ne og på snute­si­de­ne vokser det be­rø­rings­sen­si­ti­ve vær­hår (det er der­for du ald­ri skal klip­pe hun­dens vær­hår). I en flokk vil hun­de­ne hele ti­den gi sig­na­ler gjen­nom fy­sisk kon­takt med de and­re, og kjær­lig fy­sisk kon­takt med men­nes­ker er av av­gjø­ren­de be­tyd­ning for hun­dens helse og vel­være.

SMAK

For­di smaks­san­sen og lukte­san­sen er så tett knyt­tet til hver­and­re, skul­le man kan­skje trodd at hun­de­ne var noen skik­ke­li­ge gour­me­ter. Imid­ler­tid har hun­der langt færre smaks­lø­ker enn men­nes­ker, og smaks­san­sen de­res er mildt sagt tem­me­lig uraf­fi­nert. Som flokk­dyr er de mye mer opp­tatt av raskt å få i seg så mye mat som mu­lig før noen and­re kom­mer dem i for­kjø­pet. Den­ne ad­fer­den er spe­si­elt ut­pre­get hos vis­se ra­ser, som for ek­sem­pel beag­ler, som kan ha an­legg for fed­me. Ja­cob­sons or­gan, som sit­ter i mun­nen, gjør hun­de­ne i stand til bok­sta­ve­lig talt å sma­ke luf­ta når de jak­ter el­ler le­ter etter en make.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.