Sett ha­len på ur­ski­ven

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Nes­ten al­le vil­le hun­der har lang, bus­ke­te hale, en­ten det er snakk om ul­ver, coyo­ter, re­ver el­ler and­re hunde­dyr. Ha­len er et vik­tig kom­mu­ni­ka­sjons­mid­del som gir in­for­ma­sjon om hun­dens hu­mør og sta­tus på lang av­stand. Vær klar over at men­nes­kets inn­blan­ding har ført til at det fin­nes et stort spek­ter av hale­leng­der og -fa­son­ger, og det må vi ta hen­syn til når vi le­ser hun­dens «hale­tale». For ek­sem­pel vil en bor­der col­lie auto­ma­tisk hol­de ha­len lavt, mens en husky vil hol­de den høyt. Sig­na­le­ne må tol­kes ut fra den spe­si­el­le hun­dens ut­gangs­po­si­sjon. Hvis du ten­ker deg ha­len som time­vi­se­ren på en ur­ski­ve, vil ut­gang­po­si­sjo­nen være rundt klok­ka sju på en ulve­lik­nen­de hund som schæ­fer. Den­ne po­si­sjo­nen vi­ser van­lig­vis at hunden er av­slap­pet og be­kym­rings­løs.

KLOK­KA 10–12

Hvis hunden hol­der hale­tip­pen litt over bak­par­ten når den nær­mer seg en an­nen hund, er den full av selv­til­lit og for­ven­ter at den and­re vil vise til­bør­lig re­spekt.

Hvis hunden hol­der ha­len rett ut når den nær­mer seg en an­nen hund, ty­der det på at den er midt på rang­sti­gen (ver­ken spe­si­elt do­mi­nant el­ler un­der­da­nig). Den er nys­gjer­rig, men ikke nød­ven­dig­vis redd.

KLOK­KA 9

Hvis hunden hol­der ha­len lavt når den nær­mer seg en an­nen hund, ty­der det på at den er usik­ker på seg selv. Sig­na­let den gir, er at «jeg er ikke noen trus­sel».

KLOK­KA 7–8

Hvis ha­len be­rø­rer bei­na el­ler fø­res inn mel­lom bei­na, er det et ty­de­lig tegn på at hunden er redd for å nær­me seg en an­nen hund. En slik hund vil sann­syn­lig­vis stå stil­le og ven­te på at den and­re skal kom­me til den.

KLOK­KA 6

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.