Led flok­ken

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hun­der har ut­vik­let seg som flokk­dyr, og de er svært so­sia­le skap­nin­ger som job­ber sam­men som et lag. Det er helt nød­ven­dig å skjøn­ne at tam­hu­n­den ser på men­neske­fa­mi­li­en som flok­ken sin. I det fri har flok­ke­ne en strengt hie­rar­kisk struktur, og al­le in­di­vi­de­ne kjen­ner sin plass i hie­rar­ki­et. Hunden må ak­sep­te­re deg som flok­kens le­der, men ikke for­di du er stør­re og ster­ke­re enn den (noe som ikke all­tid er til­fel­let med en stor mastiff og ikke nød­ven­dig­vis gjør su­sen med en do­mi­nant chi­hua­hua, selv om den de­fi­ni­tivt er mye mind­re enn deg). Ef­fek­tivt le­der­skap bun­ner i for­stå­el­se, god kom­mu­ni­ka­sjon og god tre­ning. Hvis en do­mi­nant hund ikke får den rik­ti­ge tre­nin­gen og so­sia­li­se­rin­gen, kan den bli ag­gres­siv over­for and­re hun­der og til og med over­for deg. Den kan få det for seg at det er den som er le­de­ren og har an­sva­ret for å be­skyt­te flok­ken. For å unn­gå den ty­pen adferd må du ta le­der­rol­len og for­sik­re hunden om at du er fullt ut i stand til å be­skyt­te den og res­ten av fa­mi­li­en. Tren hunden til å ad­ly­de deg, og ros og be­lønn den ri­ke­lig når den opp­fø­rer seg pent. Her er noen råd om hvor­dan du kan kor­ri­ge­re do­mi­nant adferd i noen spe­si­el­le si­tua­sjo­ner.

AG­GRE­SJON MOT AND­RE HUN­DEREn do­mi­nant hund som ikke er trent skik­ke­lig, kan prø­ve å be­skyt­te deg mot and­re hun­der ved å bjef­fe ag­gres­sivt mot dem el­ler til og med an­gri­pe dem.MOT­TIL­TAKHevd din auto­ri­tet ved å be hunden om å sit­te når dere nær­mer dere en an­nen hund. Den vil snart for­stå at du ikke fø­ler deg tru­et av den and­re hunden. Vær nøye med å ro­se hunden for god adferd sam­men med and­re hun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.