Tegn på un­der­da­nig­het

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Den un­der­da­ni­ge hun­dens rul­ling over på ryg­gen er kan­skje det ty­de­ligs­te av al­le sig­na­le­ne i hun­dens kropps­språk. For å unn­gå bråk leg­ger den un­der­da­ni­ge par­ten seg på ryg­gen og løf­ter et bein for å blott­leg­ge ma­gen for den do­mi­nan­te hunden. Den un­der­da­ni­ge hunden unn­går som re­gel blikkon­takt, selv om den av og til blir fris­tet til å kik­ke opp for å se om tak­tik­ken vir­ker som den skal. Blir den stå­en­de på al­le fire, vil den ha en lus­ken­de gan­ge i møte med en hund el­ler et men­nes­ke den opp­fat­ter at har en høy­ere rang – den vil hol­de ha­len lavt og kan­skje log­re for­sik­tig og pres­se krop­pen ned, blikkon­tak­ten er kort­va­rig og in­di­rek­te, og ten­ne­ne er skjult. Ofte vil den slik­ke seg på lep­pe­ne, slik­ke den do­mi­nan­te hunden i an­sik­tet el­ler gjes­pe høyt og på­fal­len­de. Kort sagt, den gjør alt den kan for å vir­ke så lite tru­en­de som mu­lig.

Un­der­da­ni­ge hun­der må tre­nes på en måte som gir dem selv­til­lit, sær­lig hvis de også er engste­li­ge. Man skal bare bru­ke me­to­der ba­sert på po­si­tiv for­sterk­ning, slik som klik­ker­tre­ning, si­den straff kan ta full­sten­dig knek­ken på selv­til­li­ten de­res og un­der­gra­ve til­li­ten og den emo­sjo­nel­le til­knyt­nin­gen de har til ei­e­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.