Ti ty­pis­ke myn­der og stø­ve­re

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

I takt med at jakt med hund er blitt mind­re po­pu­lært man­ge ste­der i ver­den, er noen av de mer ukjen­te hunde­ra­se­ne blitt svært sjeld­ne selv i sine hjem­land. And­re, der­imot, har tak­let over­gan­gen fra jakt­hund til beste­kom­pis med glans. Myn­de­ne er byg­get for fart og har strøm­linje­for­me­de trekk med dypt bryst og lan­ge, kraf­ti­ge bein. Grey­hound, borzoi, sal­u­ki og fram­for alt af­ghansk myn­de er len­ge blitt verd­satt for sitt ele­gan­te ytre og sitt ro­li­ge lyn­ne. Stø­ve­re har mer va­riert ut­se­en­de, men ty­pis­ke kjenne­tegn er lan­ge henge­ører og, selv­føl­ge­lig, sto­re snu­ter. Kort­bein­te stø­ve­re er ofte hi­hun­der som for­føl­ger byt­tet ned i hiet, mens lang­bein­te stø­ve­re ja­ger ras­ke­re byt­ter.

Den­ne hunden er sel­ve inn­be­gre­pet av myn­de. Den har dypt bryst, lan­ge, kraf­ti­ge bein og nes­ten helt umar­kert pan­ne («stopp»). Den ser ut som en mind­re ver­sjon av grey­houn­den og har sam­me ro­li­ge ge­mytt. Den er kjent for sin høye fart og er lett å hol­de. Sal­u­ki ser ut som en grey­hound med fjær. Den­ne ele­gan­te og eld­gam­le ra­sen har ek­sis­tert si­den fa­rao­enes tid. Det­te er også en vel­dig gam­mel rase. Den var­me og vak­re pel­sen be­skyt­tet den mot kli­ma­et i fjel­le­ne i hjem­lan­det. Også kjent som rus­sisk ulve­hund. Borzoi­en ble av­let fram for å jak­te på ulv og kom­bi­ne­rer myn­de­nes ty­pis­ke hur­tig­het med en im­po­ne­ren­de styr­ke.

Beag­ler og beagle­blan­din­ger kan være vans­ke­li­ge å tre­ne, og i lik­het med and­re flokk­hun­der føl­ger de ofte snu­ten mer enn in­struk­sjo­ne­ne. Det­te er den elds­te og mest ut­pre­ge­de av stø­ver­ne. I fle­re land bru­ker frem­de­les po­li­ti­et blod­hun­den som tje­neste­hund. Ak­ku­rat som blod­hun­der har basset hounds og blan­din­ger henge­kja­ker. Bas­se­tens jobb var egent­lig å jak­te på ka­ni­ner. Den­ne ame­ri­kans­ke ra­sen er en blan­ding av blod­hund og fox­hound og ble av­let fram for å bru­kes i jakt. Til tross for sitt mor­som­me ytre ble dach­sen av­let fram i Tysk­land for å jak­te på grev­ling, og den er kjent for sitt ured­de ve­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.