Hvor­dan tak­le res­surs­for­svar Hvor­for vil ikke hunden slut­te å gjø?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Res­surs­for­svar er nøy­ak­tig det or­det sier: Hunden me­ner den har fått tak i noe ver­di­fullt som den må ver­ne om, og den knur­rer når du prø­ver å ta det fra den. Som re­gel vil hunden være iv­ri­ge­re i for­sva­ret av tin­gen jo mer ver­di­full tin­gen er. En død fugl, for ek­sem­pel, el­ler et bein fra na­bo­ens grill­sel­skap kan ses som svært ver­di­ful­le gjen­stan­der for­di hun­der er pro­gram­mert til å for­sva­re «byt­tet», men skat­ten kan like gjer­ne være en høyt verd­satt leke el­ler en tøf­fel. Selv om val­pen har hatt et godt liv og fått alt den tren­ger av mat og kjær­lig­het, kan in­stink­te­ne ta over­hånd og få den til å tvi­hol­de på spe­si­el­le ting. Hvis hunden din vi­ser slik uøns­ket adferd, skal du kon­tak­te en vel­re­nom­mert, pro­fe­sjo­nell hunde­tre­ner som ba­se­rer tre­nin­gen på po­si­tiv for­sterk­ning. En god hunde­tre­ner kan lære deg å lese hun­dens kropps­språk og hvor­dan du skal lære hunden å slip­pe på kom­man­do. Hunden vil skjøn­ne at det gag­ner den å gi slipp på noe, for­di den vil be­løn­nes med en god­bit el­ler noe an­net at­trak­tivt. Selv­sagt må be­løn­nin­gen være mer ver­di­full enn det hunden prø­ver å be­skyt­te. Til slutt vil ikke hunden føle be­hov for å for­sva­re noe den vil ha, men over­late til deg å både gi og ta res­sur­ser, uan­sett hva det måt­te være.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.