Hun­der som gra­ver

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det kan være fle­re grun­ner til at en hund gra­ver i jord el­ler gress. Van­lig­vis er det helt na­tur­lig og knyt­tet til den vil­le hun­dens be­hov for mat og ly.

GRAV ET HI!

Noen av hun­dens slekt­nin­ger (slik som re­ven) gra­ver ut små hi til be­skyt­tel­se mot and­re dyr og vær og vind. Man­ge hun­der har be­vart res­ter av den­ne ad­fer­den. De skra­per i bak­ken og går i ring før de leg­ger seg ned. Slik gjør en del vill­hun­der det også for å gjø­re un­der­la­get flatt i et om­rå­de med høyt gress så de får et leie som er be­ha­ge­lig og skjult sam­ti­dig. En hund kan også gra­ve opp kjø­lig jord for å sit­te på den når det er varmt.

GRAV OPP MA­TEN!

Når en hund for al­vor be­gyn­ner å gra­ve et hull, er den som re­gel ute etter noe – kan­skje den har fått fer­ten av et lite dyr el­ler noe som er gravd ned i bak­ken. En hund kan gra­ve for å gjem­me el­ler hen­te fram igjen en leke el­ler et bein. Det­te er også en rest av ned­ar­ve­de in­stink­ter. Hun­dens for­fed­re grav­de ned over­flø­dig mat slik at de kun­ne gra­ve den opp igjen og spi­se den i knapp­hets­ti­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.