Gra­ve­ren­de gra­ving

I de fles­te til­fel­ler er gra­vin­gen bare et mind­re ir­ri­ta­sjons­mo­ment for ei­e­ren, men en over­iv­rig gra­ver kan være en fare for seg selv og and­re.

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

GRAVEPROBLEMER

• En grav­en­de hund kan øde­leg­ge ple­ner og bloms­ter­bed.

• Hull og for­dyp­nin­ger kan ut­gjø­re en fare da folk kan snub­le i dem.

• Det kan være livs­far­lig for hunden hvis den gra­ver seg un­der et gjer­de og kom­mer seg ut av ha­gen.

• Gra­ving kan i seg selv være nev­ro­tisk adferd som bun­ner i kjed­som­het og stress.

Har du trøb­bel med at hunden din gra­ver, skal du kon­tak­te en pro­fe­sjo­nell hunde­tre­ner som kan hjel­pe deg med å fin­ne år­sa­ken til gra­vin­gen og den bes­te løs­nin­gen for deg og hunden din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.