Ti ty­pis­ke ter­ri­ere

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Ter­ri­ere og ter­rier­blan­din­ger fin­nes i et utall va­ri­an­ter og fa­son­ger, fra tett­byg­de bull­ter­ri­ere til lett­bein­te man­ches­ter­ter­ri­ere. De er små hun­der med sto­re per­son­lig­he­ter, og de er used­van­lig hard­nak­ke­de, vilje­ster­ke, frykt­løse og selv­sten­di­ge. De er ofte lo­ja­le på sin egen ter­ri­er­måte, og de gjør alt for å be­skyt­te fa­mi­li­en. De kan være gode vakt­hun­der, selv om noen av dem er litt vel høy­røs­te­de. Selv om de er små, er ter­rier­ne ener­gis­ke hun­der som els­ker å ut­fors­ke ting.

Man­ches­ter­ter­ri­e­ren er en seig og lett­beint rotte­je­ger. Den lik­ner en li­ten do­ber­mann og er like uredd. Med sitt ka­rak­te­ris­tis­ke skjegg og lan­ge øyen­bryn er «scot­ti­en» lett å kjenne igjen. Den er ofte liv­lig og selv­sik­ker. «Westi­en» er en po­pu­lær hund som ofte er lo­jal og venn­lig. En klas­sisk «stor» hund i en li­ten kropp. Den­ne ra­sen ble av­let for dyre­kam­per med bjør­ner og ok­ser på 1500-tal­let. Den er kjent for å være venn­lig mot men­nes­ker. Dis­se spe­si­el­le hun­de­ne med lang kropp, lave bein og lod­dent hode ble av­let fram for å jak­te på ote­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.