Velg rik­tig tid for bur­tre­ning

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Et bur er bare et koselig hunde­hus el­ler et hjelpe­mid­del for trans­port av hun­der. Noen hun­der li­ker å lig­ge i dem når de er ale­ne hjem­me, el­ler bru­ke dem som til­flukts­sted når tan­te Em­ma kom­mer med sine seks barn. Hunden bør føle det som et lite, trygt hi. Det må være godt ven­ti­lert, ha nok av friskt vann og et mykt, gift­fritt tep­pe. Be­gynn med bur­tre­ning så tid­lig som mu­lig si­den det også kan være til nyt­te i hustre­nin­gen og i be­hand­ling av de­struk­tiv adferd og se­pa­ra­sjons­angst. Meste­par­ten av ti­den skal du imid­ler­tid bare la dø­ra til bu­ret stå åpen så val­pen kan gå ut og inn som den vil. Lås den ald­ri in­ne i bu­ret i leng­re tid av gangen; da vil den bare be­gyn­ne å sky bu­ret. BUR SOM HJELP I HUS­TRE­NING Det kan være nyt­tig at hunden tri­ves i bu­ret hvis den ennå ikke er stue­ren. Hun­der vil helst ikke skit­ne til ste­der de må opp­hol­de seg på, så med mind­re hunden din har mis­tet den­ne hem­nin­gen ved å ha blitt holdt for len­ge på et lite, av­gren­set om­rå­de (for ek­sem­pel i en dyre­bu­tikk), vil den prø­ve å hol­de seg og ven­te med å gjø­re fra seg til den kom­mer ut.

BUR SOM HJELP MOT SE­PA­RA­SJONS­ANGST

Et koselig bur er også nyt­tig hvis hunden har se­pa­ra­sjons­angst og fø­ler seg tryg­ge­re på et lite om­rå­de mens du er hjemme­fra. Som nevnt skal ikke bu­ret bru­kes som straff; hvis det skal være til hjelp for hunden, må den tvert imot opp­fat­te det som et hjem i hjem­met og all­tid føle seg vel i det.

BUR SOM HJELP MOT DE­STRUK­TIV BI­TING

De­struk­tiv bi­ting kan ha man­ge år­sa­ker. Hvis hunden din er mind­re enn et år gam­mel, er bi­tin­gen en uhel­dig bi­virk­ning av det å være valp. Val­pen kan ha nyt­te av å opp­hol­de seg i et bur med mas­se tyggeleker mens du ikke er hjem­me (i et be­gren­set an­tall ti­mer), så den ikke tyg­ger i styk­ker ver­di­ful­le ei­en­de­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.