Lær val­pen å gå på do på kom­man­do

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du hust­re­ner hunden, kan du bru­ke en kom­man­do som for ek­sem­pel «på do» og si den mens hunden la­ter van­net. Det er nok å si det to el­ler tre gan­ger så ikke or­det skal mis­te sin be­tyd­ning. Bruk glad stem­me og gi ros umid­del­bart når val­pen er fer­dig. Gjenta or­det enda en gang idet du gir be­løn­nin­gen, så den skal ko­b­le de to tin­ge­ne. Ikke skift kom­mando­ord si­den det bare vil gjø­re hunden for­vir­ret.

«PÅ DO»

Fort­sett å bli med hunden når den skal ut, og bruk kom­man­do­en hver gang den tis­ser el­ler bæ­sjer. Ikke glem å bru­ke den når dere går tur hel­ler, slik at hunden læ­rer at «på do» all­tid be­tyr det sam­me uan­sett hvor dere måt­te være. I lø­pet av noen da­ger (el­ler uker, av­hen­gig av hunden) bør hunden skjøn­ne nøy­ak­tig hva det er du me­ner med den­ne kom­man­do­en. Alt drei­er seg om kon­se­kvens, tål­mo­dig­het og for­sterk­ning, så sørg for å gjø­re det mor­somt. Den læ­rer noe nytt, og den gjør det for din skyld. Det er gans­ke fa­ci­ne­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.