Lær hunden å sit­te

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Den enk­le kom­man­do­en «sitt» hand­ler om mye mer enn at hunden skal sit­te pent. «Sitt» er en fin måte å få hunden til å lyt­te til deg på. Det er prak­tisk å få hunden til å sit­te før dere skal ut på tur, og du bør tre­ne på å få den til å sit­te ved ut­gangs­døra så den ikke smet­ter ut hvis dø­ra plut­se­lig skul­le gå opp. Det er også lurt å si «sitt» før du set­ter mat­skå­len foran den for å pre­miere ro­lig adferd før den blir ma­tet.

TRINN 1 Ta med hunden inn på et stil­le, ufor­styr­ret rom der den ikke kan bli dis­tra­hert. Ha med deg fris­ten­de og duf­t­en­de god­bi­ter, og sett deg ned på gul­vet. Lokk hunden med en god­bit ved først å hol­de den rett over snu­ten dens for der­et­ter å be­ve­ge den lang­somt opp over ho­det dens og bak øyne­ne. Må­let er å få hunden til å føl­ge god­bi­ten med blik­ket. Det kre­ver at den ser opp og (for­hå­pent­lig!) set­ter bak­par­ten ned etter hvert som god­bi­ten be­ve­ger seg mot bak­si­den av ho­det dens.

TRINN 2 Idet hunden set­ter seg, be­løn­ner du den ved å si «sitt!» i en en­tu­si­as­tisk tone og og gi den en vel­for­tjent god­bit. Det kan gå noen øk­ter før den set­ter seg uten at du tren­ger å be om det en­gang, og jo mer tål­mo­dig du er, jo bed­re vil det gå. Det er in­gen vits i å dyt­te hun­dens bak­part ned med hån­den. Det­te er en na­tur­lig stil­ling for hunden, og kne­pet er å be­løn­ne den i det øye­blik­ket den set­ter seg. Straks den skjøn­ner hva det er du vil og kob­ler det til kom­mando­or­det, vil den uav­la­te­lig vise deg hvor flink den er til å sit­te!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.