Vent!

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hunden bør al­le­re­de ha lært seg «sitt»-kom­man­do­en før du be­gyn­ner å tre­ne på «vent». Ha noen god­bi­ter i bak­hånd, få hunden til å sit­te, og sørg for å ha dens opp­merk­som­het. Den skal være in­ter­es­sert, men ikke over­iv­rig. Ven­te-kom­man­do­en drei­er seg om å øve opp selv­kon­trol­len og tål­mo­dig­he­ten til å ven­te. Følg dis­se trin­ne­ne:

TRINN 1

Stå foran hunden din og gi den en «stop in the na­me of love»-hånd (fra en sang av The Su­pre­mes: ar­men ut­strakt foran deg med hånd­fla­ten rett mot hunden). Be den om å ven­te, og be­lønn den hvis den ikke rø­rer seg.

TRINN 2

Ta et lite skritt bak­over og gjenta. Øk av­stan­den til hunden lang­somt, med ett skritt av gangen, og bruk kom­man­do­en «vent» og hånd­sig­na­let hver gang. Etter hvert vil hunden skjøn­ne po­en­get med gjen­ta­gel­se­ne. Det al­ler vik­tigs­te er å ute­luk­ken­de be­løn­ne hunden når den ikke be­ve­ger seg i det hele tatt. Hvis den løf­ter en labb, skif­ter stil­ling, rei­ser seg el­ler kom­mer mot deg, skal du gå til­ba­ke i pro­ses­sen og mins­ke av­stan­den igjen. Du har fun­net hun­dens gren­se og må job­be vi­de­re med den for­ri­ge av­stan­den før du kan ut­vi­de gren­sen.

TRINN 3

Vel­dig lang­somt, om det så må skje med muse­skritt, kan du øke av­stan­den igjen mens hunden blir væ­ren­de i en sitt og vent-po­si­sjon. Til slutt skal den være i stand til å bli sit­ten­de selv om du går ut av rom­met en kort stund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.