Hold fred ved gjer­det

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En stor, inn­gjer­det hage er et pa­ra­dis for hun­der, men det kan fort bli et gneldrein­fer­no hvis en an­nen hund går for­bi uten­for, el­ler en ekorn­fa­mi­lie be­gyn­ner å bru­ke top­pen av gjer­det som mo­tor­vei. Vi vil­le ikke latt bar­na våre rope og hyle mot na­bo­ene, og det sam­me bør gjel­de hun­de­ne.

OVERVÅK

Hvis det er mu­lig, skal du ikke la hunden være i ha­gen uten opp­syn. Når hunden el­ler hun­de­ne dine er i ha­gen, skal du også være der og ha sty­rin­gen.

VÆR EN GOD NABO OG HA ET GODT GJER­DE

Sjekk gjer­det re­gel­mes­sig. Det opp­står lett åp­nin­ger mel­lom plan­ke­ne i eld­re gjer­der. Det enk­les­te er å ha et so­lid gjer­de: Kan du ikke set­te opp en mur, hol­der det fint med et so­lid net­ting­gjer­de med me­tall­pos­ter.

TA KON­TROL­LEN

Noen hun­der vil lyt­te til deg hvis du av­bry­ter før de har his­set seg for mye opp. Bruk «stil­le»kom­man­do­en og rop hunden til deg før den tar opp­stil­ling ved gjer­det. Er du for sent ute, går du ro­lig bort og hen­ter hunden. Ha den i bånd om nød­ven­dig. Hvis hunden ikke vil kom­me når du ro­per på den i ha­gen, må du ta opp grunn­tre­nin­gen igjen og for­ster­ke «kom»-kom­man­do­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.