Bånd­tre­ning

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Ikke al­le hun­der er blitt ven­net til å gå med bånd si­den de var valp. Men ikke for­tvil om du har adop­tert en hund som ikke har lært å gå i bånd – du kan frem­de­les lære den det! Tren in­nen­dørs først så hunden blir vant til bån­det før dere vå­ger dere ut. Når du mer­ker at den har ak­sep­tert bån­det og vir­ker tryg­ge­re, kan du prø­ve å gå en tur. Pass på å stan­se hvis hunden tren­ger en pau­se. Blir den ner­vøs i lø­pet av tu­ren, skal du god­snak­ke med den og gi den ros og kan­skje en god­bit. Det­te kan bety at du må gå et skritt til­ba­ke i pro­ses­sen og tre­ne mer hjem­me, el­ler at du hel­ler bør prø­ve igjen på et an­net tids­punkt da det er mind­re tra­fikk, færre hun­der og i det hele tatt færre dis­trak­sjo­ner. Snart vil hunden els­ke bån­det for­di den vet at når bån­det tas fram, skal den ut og gå tur!

TRINN 1 Be­gynn med å fes­te bån­det til hals­bån­det og gi hunden en god­bit bare for det. På med bån­det – god­bit. Av med bån­det – in­gen god­bit.

TRINN 2 Fest bån­det igjen og la hunden dra det etter seg rundt i hu­set (un­der opp­syn, selv­føl­ge­lig, så ikke bån­det hek­ter seg opp i noe og ska­der hunden).

TRINN 3 Når den er blitt vant til å se og kjenne bån­det, tar du var­somt opp din ende og hol­der i den. Ikke ta opp kam­pen hvis hunden stiv­ner el­ler trekker seg unna. Prøv

hel­ler å lok­ke den med en god­bit som du hol­der ned langs si­den for å opp­munt­re hunden til å føl­ge deg. Ikke dra i bån­det, men gå sam­let så godt det lar seg gjø­re.

TRINN 4 Gå gjen­nom fle­re rom og gi god­bi­ter så hunden for­bin­der bån­det med noe po­si­tivt. Når den uten vi­de­re god­tar å gå i bånd in­ne, kan du ta den med ut i ha­gen el­ler et an­net av­gren­set uten­dørs­om­rå­de. Be­gynn på nytt igjen med god­bi­ter og lok­king for å ven­ne den til å gå i bånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.