INN­LED­NING

Den komplette Katteboka - - Inn­hold -

Vel­kom­men til kat­te­nes fan­tas­tis­ke ver­den. Hvis du er i ferd med å stif­te be­kjent­skap med en katt for førs­te gang, står du på start­stre­ken til en even­tyr­lig rei­se. Har du al­le­re­de en el­ler fle­re kat­ter, vil du i den­ne boka fin­ne gode tips og nyt­tig kunn­skap som vil gjø­re li­vet med dine fir­bein­te venner enda bed­re.

Kat­ter har levd sam­men med men­nes­ker i tu­se­ner av år. I lik­het med hun­der har de un­der­holdt oss, gitt oss godt sel­skap og til og med job­bet for oss (ved å holde mus og rot­ter ute av hu­se­ne våre, for ek­sem­pel). Mens noen sier at kat­ter er so­sia­le ve­se­ner, sier and­re de er selv­sten­di­ge og egen­rå­di­ge. Noen vil si at de er en­ga­sjer­te og lek­ne som hun­der, mens and­re vil si at de er til­bake­truk­ne og re­ser­ver­te. Noen vil si de er mo­di­ge je­ge­re, mens and­re hev­der de er skvet­ne og pi­ler av går­de. Og alt kan være sant av­hen­gig av hvil­ken si­tua­sjon kat­ten be­fin­ner seg i. Kat­ter er hen­giv­ne og kjær­li­ge, so­sia­le og selv­sten­di­ge, lek­ne, nys­gjer­ri­ge og smar­te. Kat­ter er mys­tis­ke for dem som ikke for­står dem, og uni­ke fa­mi­lie­med­lem­mer og beste­ven­ner for dem som gjør det.

En­ten du har én katt i hu­set el­ler man­ge, har vi job­bet hardt for å gi deg all in­for­ma­sjo­nen du tren­ger for å for­stå din katts ad­ferd og be­hov. Vi hå­per vi kan hjel­pe deg til å for­stå hvor­for kat­ter opp­fø­rer seg som de gjør, hva de tren­ger for å for­bli lyk­ke­li­ge og fris­ke, og hvordan du kan få et nært og godt for­hold til din fir­bein­te venn. Når du vir­ke­lig kjen­ner kat­ten din, vil du for­bli en katte­els­ker for all­tid. Kat­te­ne har nem­lig den ma­gis­ke kraf­ten som gjør at når du først slip­per dem inn i din ver­den, blir du truk­ket inn i de­res. Og for en her­lig ver­den det er! Så sett deg godt til ret­te, og nyt fer­den.

Med øns­ke om mjau og ma­ling, men mest kos,

fra David, Ab­bie og Pia

David Ab­bie Pia

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.