Vik­tig med rik­tig ti­ming

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Nå som du vir­ke­lig har be­gynt å ten­ke på hvor­dan du skal ta imot en ny katt el­ler katt­unge, kan det være lurt å gå en run­de med deg selv og være sik­ker på ti­min­gen er op­ti­mal. Pass på at det ikke er noen sto­re hen­del­ser like rundt hjør­net som kan ta opp­merk­som­he­ten bort fra den nye kom­pi­sen din. Har du plan­lagt å rei­se bort i lø­pet av de nes­te par må­ne­de­ne? I så fall bør du ven­te til du er til­ba­ke med å skaf­fe katt. Plan­leg­ger du bryl­lup el­ler kan­skje et syke­hus­opp­hold i nær fram­tid? Vent til det er over, slik at du kan kon­sen­tre­re deg fullt ut om det ny­es­te fa­mi­lie­med­lem­met. Er det en baby på vei, bør du gi din ful­le opp­merk­som­het til bar­net – og ven­te til du fø­ler du har over­skudd til to ny­kom­lin­ger før du tar inn en hå­re­te «baby» også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.