Vær klar for kos!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Noen tror at kat­ter er ar­ro­gan­te ve­se­ner, for­di de ikke all­tid kom­mer set­ten­de når de ro­per på dem for å leke (som de vil­le gjort med en hund). Sann­he­ten er at kat­ter bare er litt mer raf­fi­ner­te enn hun­der, og de myk­ner som re­gel opp når de er blitt kjent med deg. Du kan ikke kre­ve et hal­lo fra en katt. Vær hel­ler tål­mo­dig, og la kat­ten kom­me til deg. Når en katt kom­mer bort til deg og der­et­ter snur ryg­gen til deg, ber den ofte om å bli klap­pet ba­kerst på ryg­gen. Når du først blir kjent med kat­te­nes ve­sen og være­måte, vil de ikke len­ger vir­ke så re­ser­ver­te.

De fles­te kat­ter er vel­dig so­sia­le og hen­giv­ne kjæle­dyr. De vil fak­tisk gjer­ne hjel­pe oss med en rek­ke dag­li­ge gjøre­mål: En­hver katte­ei­er som noen gang har sit­tet foran en Pc-skjerm, vet at kat­ten mer enn gjer­ne gir en hjel­pen­de pote på tas­ta­tu­ret. Kat­ten els­ker å hol­de deg med sel­skap rundt om­kring i hu­set. Den fin­ner raskt ut hvor fa­vo­ritt­plas­sen din er, og sann­syn­lig­vis fin­ner den sin egen fa­vo­ritt­plass oppå bo­ken du le­ser, el­ler foran Tv-en du ser på. Og ikke bli over­ras­ket om katt­un­gen stry­ker seg mot bei­na dine, hel­ler ikke om du er på do. Den kan fint fin­ne på å leg­ge seg på bade­kar­kan­ten mens du ba­der, så pass på at den ikke får lig­ge ube­vok­tet mens ka­ret er fullt.

Po­en­get er at kat­ter els­ker å være i nær­he­ten av oss, og de els­ker å fin­ne må­ter å være en del av li­vet vårt på. Gi kat­ten kjær­lig­het, og li­vet ditt vil all­tid være fylt med var­me, kos, hu­mor og venn­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.