Al­ler­gi in­gen hind­ring

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du vet at du er al­ler­gisk el­ler har ast­ma, bør du snak­ke med le­gen før du går til an­skaf­fel­se av en katt. Hvis du ikke er sik­ker på om du er al­ler­gisk, kan du ta en en­kel test hos le­gen som sjek­ker de van­ligs­te al­ler­gi­ene, in­klu­dert katte­al­ler­gi.

Er du al­ler­gisk, men øns­ker deg katt li­ke­vel? Det er man­ge ting du kan gjø­re for å kun­ne leve med en katt til tross for al­ler­gi­en (se punkt 010). Det er vik­tig at du tar fore­byg­gen­de me­di­si­ner, som hur­tig­vir­ken­de anti­his­ta­mi­ner og/el­ler har en in­ha­la­tor for hån­den. Vær opp­merk­som på at der­som du al­le­re­de er al­ler­gisk, el­ler har en an­nen medi­sinsk til­stand som kan for­ver­res, kan det hen­de at du ikke len­ger kan bo sam­men med en katt. Du bør der­for ha en po­ten­si­ell mat­mor el­ler -far i bak­hånd som kan over­ta kat­ten om det skul­le skje.

Her føl­ger noen tips til hvor­dan du kan føl­ge drøm­men og skaf­fe deg en katt selv om du er al­ler­gisk. Ta dis­se for­holds­reg­le­ne, så kan det gå bra: TA DET GRAD­VIS En en­kel måte å fin­ne ut hvor al­vor­lig al­ler­gi­en er, er å gni et pa­pir­lomme­tør­kle mot en katt du kjen­ner, og der­et­ter ha lomme­tør­kle­et i nær­he­ten av deg i noen da­ger og se hvor­dan du rea­ge­rer.

KJØNN KAN HA BE­TYD­NING

Vur­der å vel­ge en hunn­katt el­ler en hann­katt som er kast­rert (for mi­ni­mum noen må­ne­der si­den). Kjert­ler i hud­en som skil­ler ut al­ler­ge­ner hos kat­ter, kan være sva­ke­re hos kast­rer­te hann­kat­ter.

VUR­DER Å VÆRE FOSTERHJEM

Man­ge opp­le­ver at lang­va­rig eks­po­ne­ring for kat­ter el­ler and­re dyr gjør at sym­pto­me­ne på al­ler­gi­en blir mind­re. Hør med et om­plas­se­rings­sen­ter om du kan være fosterhjem for en katt. På den­ne må­ten får du for­sø­ke å bo med og ta deg av en katt og på den­ne må­ten få et inn­trykk av hvor­dan al­ler­gi­en din ut­vik­ler seg over tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.