018 UNN­GÅ FA­RER

Den komplette Katteboka - - Inn­hold -

Kat­tens in­stinkt til å gom­le i seg plan­ter kan by på pro­ble­mer. En rek­ke van­li­ge hage­plan­ter kan nem­lig være far­li­ge for kat­ter.

Un­der fin­ner du en lis­te over plan­ter du bør hol­de unna kat­ten din. Der­som du ser at kat­ten får i seg i en bit av noen av disse plan­te­ne, må du se etter disse sym­pto­me­ne på for­gift­ning: opp­kast, dia­ré, høy puls, sik­ling, dår­lig ko­or­di­na­sjon, tegn på slag el­ler at den rett og slett blir be­visst­løs. Ser du noe av det­te, må du ta den med til ve­te­ri­nær umid­del­bart.

Tro det el­ler ei, men selv fals­ke bloms­ter kan fris­te katt­un­gen til å ta seg en bit. Vir­ker den in­ter­es­sert i en kuns­tig plan­te, må du flyt­te plan­ten til et sted der kat­ten ga­ran­tert ikke får tak i den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.