Legge­tid

Når du har fått pus i hus, er det ikke bare den dag­li­ge ru­ti­nen som vil end­re seg. Det kan gjø­re noe med natte­søv­nen, også.

Den komplette Katteboka - - Innhold -

LÆR KAT­TEN Å KJENNE

Bestem deg for om du vil dele sove­rom med ditt nye fa­mi­lie­med­lem el­ler ikke. Hvis du gjør det, må du vite at pu­sen kan kom­me til å kre­ve sin plass i sen­gen, den kan snor­ke og kile deg på tær­ne. El­ler den kan bli ver­dens bes­te senge­ka­me­rat som so­ver stil­le gjen­nom hele nat­ten. Man­ge opp­le­ver at mi­nut­te­ne rundt legge­tid er den bes­te ti­den til å knyt­te bånd med kat­ten.

KAT­TEN OM NAT­TEN

Du so­ver sann­syn­lig­vis ikke to tre­de­ler av da­gen, men det gjør gjer­ne kat­ten – og der­for er de gjer­ne mer ak­ti­ve om nat­ten. Så du skal ikke se bort fra at den vil ut­fors­ke en del på egen hånd etter legge­tid, når hu­set er stil­le (el­ler når and­re små­dyr som mus og in­sek­ter krav­ler rundt i veg­ge­ne dine). Kan­skje hø­rer den en grev­ling som lus­ker for­bi sove­roms­vin­du­et, el­ler lar seg fa­sci­ne­re av noen lys som pas­se­rer. Så selv om pu­sen krøl­ler seg sam­men med deg i sen­gen når du leg­ger deg, bør du la dø­ren stå åpen, slik at den kan få gå på opp­da­gel­ses­ferd. Pus vil være takk­nem­lig – og for­hå­pent­lig so­ver du deg gjen­nom det hele.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.