Det sø­tes­te som fin­nes

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hva er den ene tin­gen som ikke ek­sis­te­rer i uni­ver­set? En stygg katt­unge! De sto­re øyne­ne, bit­te små ne­se­ne, tyk­ke ma­ge­ne, el­le­vil­le hopp og nus­se­li­ge slag med po­te­ne – katt­un­ger er ny­de­li­ge. Men husk at det føl­ger med en god del jobb, også.

Som al­le baby­er har katt­un­ger fort­satt mye å lære om li­vet og mil­jø­et de le­ver i. De ut­vik­ler sine mo­to­ris­ke fer­dig­he­ter og er en­tu­si­as­tis­ke klø­ner. Det er ikke uvan­lig at en katt­unge vel­ter bloms­ter­pot­ter, ra­se­rer katte­kas­sen og strør katte­sand ut­over hele gul­vet el­ler om­gjør mat­plas­sen sin til et ka­ta­strofe­om­rå­de. Vær for­be­redt på at det kan skje, slik at du hånd­te­rer det på en ro­lig måte uten å bli stres­set. Kat­ter er smar­te og lære­vil­li­ge, men de er også vare på stress. Så hvis du kla­rer å ryd­de opp med et smil om mun­nen, leg­ger du til ret­te for å få en lyk­ke­lig katt. Blir du der­imot an­spent av ro­tet og si­tua­sjo­nen, kan kat­ten også bli uro­lig, og det kan på­vir­ke for­hol­det de­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.