På kat­tens pre­mis­ser

Den komplette Katteboka - - Innhold -

En van­lig feil man­ge gjør når man klap­per en katt­unge for førs­te gang, er å ten­ke at det er greit å klap­pe den på ho­det og i an­sik­tet, el­ler at de rett og slett klap­per den på feil ste­der, på feil måte el­ler i feil ret­ning. En li­ten katt vil na­tur­lig­vis ofte pile av går­de om en gi­gan­tisk hånd kom­mer mot an­sik­tet hen­nes og for­sø­ker å ta tak i hen­ne. Vil­le ikke du gjort det sam­me?

LA HEN­NE LUK­TE FØRST

Si­den kat­ter kjen­ner igjen per­soner vel så mye på lukt som på ut­se­en­de, er en høf­lig måte å hil­se på å strek­ke fram hån­den først. Hold hånd­fla­ten ned og fing­re­ne lett bøyd, og hvis kat­ten stry­ker an­sik­tet mot hån­den, kan du tol­ke det som en in­vi­ta­sjon til å klap­pe hen­ne for­sik­tig på ho­det. Det bes­te er å klap­pe litt bak ho­det, i ste­det for å strek­ke hån­den rett mot an­sik­tet hen­nes, og der­et­ter stry­ke hen­ne mykt ned­over nak­ken og ryg­gen, all­tid i sam­me ret­ning som pel­sen lig­ger.

VENT PÅ EN IN­VI­TA­SJON

La kat­ten guide deg ved hjelp av kropps­språ­ket sitt. Hvis hun stry­ker seg inn­til deg, har hun det bra, og du kan da klap­pe hen­ne litt mer. Vent med å klap­pe hen­ne ved hale­fes­tet til hun er blitt kjent med deg, og husk at du ald­ri skal kile en katt noe sted. Leg­ger hun seg på ryg­gen og ser ut til å til­by deg å klap­pe hen­ne på ma­gen: Ikke gå på den! Det kan lett over­sti­mu­le­re hen­ne og få hen­ne til å set­te både klør og ten­ner i hån­den din i et for­søk på å kom­me seg på bei­na og stik­ke av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.