Kastre­ring red­der liv

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det kan være lurt å kast­re­re el­ler ste­ri­li­se­re kat­ten din når den er gam­mel nok. For det førs­te blir li­vet ditt litt enk­le­re, og for det and­re har kat­ten din godt av det. Ste­ri­li­se­ring av hunn­kat­ter re­du­se­rer fa­ren for bryst­kreft, og det fjer­ner helt ri­si­ko­en for liv­mors- og egg­stokkreft. Å kast­re­re en hann­katt be­tyr å fore­byg­ge te­stik­kel­kreft og pro­sta­ta­pro­ble­mer, i til­legg til brokk og he­mo­ro­i­der.

BLI KVITT AD­FERDS­PRO­BLE­MER

Både hos hunn­og hann­kat­ter kan ad­ferds­pro­ble­mer ku­re­res ved ste­ri­li­se­ring el­ler kastre­ring. Hann­kat­ter vil bli mind­re do­mi­nan­te og ag­gres­si­ve, de vil jam­re mind­re om kvel­den, si­den jam­rin­gen som re­gel hen­ger sam­men med hor­mo­nel­le lys­ter. De vil ikke være like til­bøye­li­ge til å strei­fe rundt. Ste­ri­li­ser­te hunn­kat­ter får ikke løpe­tid, så de vil hel­ler ikke til­trek­ke seg hann­kat­ter på sam­me måte som en ikke-ste­ri­li­sert katt vil. Det be­tyr mind­re bråk og bed­re søvn på deg.

REDD LIV

Hvert år av­li­ves man­ge katt­un­ger for­di ei­er­ne ikke fin­ner nye hjem til dem. Det er umu­lig å hol­de kon­troll på om kat­te­ne pa­rer seg når de er ute på vift. I til­legg fyl­les om­plas­se­rings­sent­re­ne opp av både katt­un­ger og voks­ne kat­ter som in­gen vil ha. Så gjør det du kan for å unn­gå at det blir født for man­ge katt­un­ger, og ste­ri­li­ser el­ler kast­rer kat­ten din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.