Løft var­somt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

De fles­te kat­ter er vare på hvor­dan de blir be­hand­let. Det bes­te er å løf­te kat­ten med beg­ge hen­der rett bak for­bei­na hen­nes, el­ler med én un­der ma­gen og den and­re un­der bak­par­ten.

Du må ald­ri løf­te kat­ten etter ha­len, bei­na, i hals­bån­det el­ler i nakke­skin­net. Det kan ska­de kat­ten el­ler gjø­re hen­ne redd. Vær var­som og om­tenk­som – gjør du det feil, vil hun klo­re, bite el­ler løpe sin vei, og mest sann­syn­lig bli redd nes­te gang du for­sø­ker å løf­te hen­ne.

Ikke al­le kat­ter li­ker å bli bå­ret el­ler holdt, spe­si­elt ikke av frem­me­de. Selv om hun er blitt vant til deg, er det ikke sik­kert at hun vil like å bli bå­ret, ver­ken av deg el­ler av ven­ne­ne dine.

Pass på at du hol­der kat­ten godt, slik at den ikke fal­ler ned. Den er ofte ikke klar over hvor høyt oppe den er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.