De er tanke­le­se­re

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du har bodd sam­men med en katt en stund, vet du hvor smart hun er. En katt skjøn­ner når du er lei deg, og du vil ikke bli over­ras­ket om kat­ten sit­ter pa­rat og gir deg be­ro­li­gen­de kos i det se­kun­det du våk­ner fra et ma­re­ritt. El­ler så har kan­skje kat­ten din fulgt etter deg inn på kjøk­ke­net, som om den vet at du er på vei for å gi den mat ak­ku­rat nå. Kan­skje har du sett at kat­ten sit­ter klar ved dø­ren i mi­nut­te­ne før din bed­re halv­del kom­mer hjem fra jobb?

Be­tyr det at det din lil­le, hå­re­te venn er synsk? Sann­he­ten er sann­syn­lig­vis enda mer im­po­ne­ren­de. De­res te­le­pa­tis­ke ev­ner bun­ner nem­lig i de­res su­per­s­ter­ke san­ser. Øre­ne de­res kan pluk­ke opp ly­der som er tre gan­ger så høy­fre­kvent som det men­nes­ker kan. Sy­net de­res im­po­ne­rer også; de ser be­ve­gel­se mye skar­pe­re enn det vi gjør (selv om farge­sy­net er hel­ler dår­lig). De bit­te små ne­se­ne de­res har dob­belt så man­ge luk­te­re­sep­to­rer som men­nes­kets ne­ser, og de har til og med et lukt­fan­gen­de or­gan i ga­nen.

Kat­ter er dess­uten svært vare for kropps­språk. Det er der­for de kan lese på deg om du er sint, redd, trist, for­nøyd el­ler kje­der deg, al­le­re­de før du er klar over det selv. Du kan der­for være sik­ker på at der­som du plan­leg­ger et be­søk hos ve­te­ri­næ­ren, gjem­mer hun seg ak­ku­rat i tide. Hun har da pluk­ket opp sig­na­ler fra deg som du ikke en­gang var be­visst på at du send­te ut, og hun hand­ler der­et­ter.

Med sine vel­ut­vik­le­de san­ser og fan­tas­tis­ke evne til å lese kropps­språk fun­ge­rer kat­ten som den per­fek­te tanke­le­ser, så vær sik­ker på at du ikke vil kla­re å skju­le den mins­te ting for hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.