Bygg selv­til­lit

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ters per­son­lig­het er like uli­ke som men­nes­ke­nes. Mens noen er so­sia­le og utad­vend­te, hol­der and­re seg i bak­grun­nen. Der­som kat­ten din fal­ler inn un­der den sis­te ka­te­go­ri­en, kan det være lurt å hjel­pe hen­ne med å byg­ge opp selv­til­li­ten.

En­kel­te kat­ter er vir­ke­lig til­bake­hold­ne. De blir skremt av høye ly­der, de pi­ler av går­de og gjem­mer seg om det kom­mer en frem­med på be­søk, og de skvet­ter av den mins­te be­ve­gel­se. Hos noen lig­ger ad­fer­den i ge­ne­ne, mens for and­re kan det kom­me av trau­ma­tis­ke hen­del­ser tid­li­ge­re i li­vet.

Å byg­ge opp selv­til­li­ten hos en skremt katt kre­ver tid og tål­mo­dig­het. Det er vik­tig å gi hen­ne den trygg­he­ten hun tren­ger, også når hun vil være i fred. Det er vik­tig for at hun skal bli trygg på at du ikke pres­ser deg in­nen­for in­tim­so­nen hen­nes. Kom­mer hun til deg, kan du til­by kos, men bare hvis hun selv øns­ker det. Vær ro­lig og lav­røs­tet rundt hen­ne, og unn­gå brå be­ve­gel­ser el­ler høye ly­der. Sett deg gjer­ne ned, slik at du kom­mer ned på hen­nes nivå. Etter hvert vil hun skjøn­ne at det ikke er deg hun tren­ger å være redd for, men at du sna­re­re be­tyr trygg­het og sta­bi­li­tet. Når hun sto­ler på deg, og etter hvert på seg selv, vil hun blomst­re som den dron­nin­gen hun er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.