Unn­gå å trig­ge ag­gre­sjon

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er fan­tas­tis­ke fa­mi­lie­med­lem­mer, men det er vik­tig å hus­ke på at de sam­ti­dig er dyr med ster­ke in­stink­ter. Et av dis­se in­stink­te­ne er å be­nyt­te sine kraf­ti­ge vå­pen (klør og ten­ner – au!) når de jak­ter el­ler for­sva­rer seg om de fø­ler seg tru­et. Når du for­stå hva som trig­ger ag­gres­siv adferd, vet du hvor­dan du kan unn­gå, el­ler i det mins­te re­du­se­re den.

JAKT Se for deg at kat­ten sit­ter i vin­dus­kar­men og ser på fug­le­ne uten­for. Det kan gjø­re hen­ne gi­ret og trig­ge jakt­instink­tet. Men si­den hun ikke får tak i fug­le­ne, tar hun deg i ste­det. Hun er frust­rert og kan ikke noe for det. Det er rett og slett om­di­ri­gert ag­gre­sjon, og det kan gjø­re katte­en­ge­len din bit­te litt sprø.

LEK Leker du her­je­le­ker med kat­ten, ri­si­ke­rer du at hun tar det litt for langt. Husk at selv om hun er li­ten, kan hun bite hardt og klo­re dypt. Selv om hun ikke me­ner det vondt, kan hun fak­tisk ska­de deg om du lar hen­ne leke ag­gres­si­ve leker med deg. Lek for­sik­tig, og stopp hvis hun blir for vold­som.

PÅ FEIL STED Kat­ter kan være ter­ri­to­ria­le. Se for deg at du tar med deg en ny katt hjem og lar den møte den du har fra før. Den gam­le vil se på den nye som en trus­sel og kan krøl­le seg sam­men (de­fen­siv ag­gres­siv adferd) el­ler an­gri­pe ny­kom­lin­gen. Hun kan bite, klo­re el­ler jage den. Hun­der og and­re dyr, og til og med frem­me­de men­nes­ker, kan opp­le­ves som en trus­sel mot ter­ri­to­ri­et.

KLAPPING For­sik­tig klapping er noe kat­ten van­lig­vis li­ker godt, og det for­tel­ler hun med å male og se av­slap­pet ut. Men av og til kan hun klo­re el­ler bite den som klap­per, og løpe unna. Kan­skje du klap­pet hen­ne et sted hun ikke lik­te, el­ler at du var for hard­hendt. Følg med på hvor­dan hun rea­ge­rer når du klap­per, og stopp om hun ser ukom­for­ta­bel ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.