La pus være dron­ning

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hva skal du gjø­re hvis én av kat­te­ne vir­ke­lig be­gyn­ner å pla­ge en av de and­re?

Selv om det kan være fris­ten­de å kjef­te på al­fa­hun­nen, bør du for­sø­ke å la være å blan­de deg inn, så len­ge hun ikke ska­der noen med sin sjef­ete opp­før­sel. Kjef­ter du, kan du fort gjø­re ting ver­re. Husk at hun ikke er slem, hun har bare en na­tur­lig rol­le i sin katte­ver­den. Så len­ge hun ikke ska­der noen, bør du an­se ad­fer­den som en del av hen­nes per­son­lig­het, og dess­uten en egen­skap som kan ha vært vik­tig for hen­ne på et an­net tids­punkt i li­vet.

Mens dron­nin­gen re­gje­rer, må du sam­ti­dig se etter ikke-do­mi­nan­te kat­ter og pas­se på at de ikke kom­mer til ska­de. Sørg for å gi al­le kat­te­ne den om­sor­gen og kjær­lig­he­ten de tren­ger, og hvis al­fa­hun­nen bry­ter inn mens du ko­ser med en an­nen katt, dyt­ter du hen­ne var­somt til side. Ikke la hen­ne være bøl­le­te mot deg, hel­ler; hvis hun til sta­dig­het bi­ter deg i tær­ne om mor­ge­nen, kan du luk­ke dø­ren til sove­rom­met. Det er vik­tig at al­le kat­te­ne i hu­set fø­ler seg els­ket og iva­re­tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.