Ikke lek med til­li­ten

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Du har kan­skje sett vi­deo­er på net­tet av kat­ter som sit­ter med en pølse­bit på ne­sen som den ikke får spi­se, el­ler ei­ere som kas­ter «leker» til dem som ikke er der i vir­ke­lig­he­ten. Det ser kan­skje mor­somt ut, men å lure kat­ten på den­ne må­ten er et lu­sent pek å gjø­re mot en katt (el­ler et men­nes­ke), så ikke gjør det. Hvis du gir tegn til at du skal gi kat­ten en leke, noe å spi­se el­ler noe an­net fris­ten­de, og du ikke gjen­nom­fø­rer det, læ­rer du kat­ten din at hun ikke kan sto­le på deg. Hvis du til­byr noe, må du le­ve­re va­re­ne. Dyr læ­rer seg ad­ferds­mønst­re. Så hvis kropps­språ­ket ikke stem­mer med tone­leiet ditt, for ek­sem­pel, vil kat­ten kun­ne bli for­vir­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.